Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CAPÍTULO 13

Bibiʼ vida xomod rabiʼ Dios láani

Bibiʼ vida xomod rabiʼ Dios láani
  • ¿Ximod rabiʼ Dios vida?

  • ¿Ximod rabiʼ Dios ni ratuidy xiin?

  • ¿Ximod raslooyno que rony respetarno vida?

1. ¿Chú bisaʼ guirá ni nabany?

«JEHOVÁ láabu ngú nigolú Dios —goniʼ Jeremías ni bicaʼ profecía—. Láabu ngú Dios ni nabany.» (Jeremías 10:10.) Per diti ngúsi, Jehová láabu ngú ni Bisaʼ guirá ni nabany. Ndeʼ goniʼ ángeles ni noʼ guibá: «Looy bisaʼlo guirá cós, né por ni nálo goyoʼni né goyaʼni» (Revelación 4:11). Ló toib cántico ni bíil David roʼ bunyxiroʼbu laa Jehová goniʼbu: «Portín né looy noʼ ro ralainy vida» (Salmo 36:9). Por ngú vida nacní toib galrrascad xtuny Dios.

2. ¿Xí láani rony Dios par guibanyno?

2 Por Jehová nabanyno (Hechos 17:28). Láabu raduidybu galrro par guáno né nís par gueeno, buu ni racaʼno né Gudxlio ro rabésno (bíil Hechos 14:15-17). Jehová rony ndeʼ par guibanyno sacroyen. Per par labúu guibanyno sacró raquiin guisuidyno né guisobno xiley Dios (Isaías 48:17, 18).

GONY RESPETARNO VIDA

3. ¿Xí buny pensary Dios ni Caín bigaity Abel?

3 Dios raniiny gony respetarno vida xtunyno né xtuny stipnés. Guibiʼno ximod Caín xiin Adán né Eva bidzuitzgolú né buchbu Abel ni más nahuin. Jehová góoch Caín que xcalrradzuitzbu labúu niné láabu  ñonybu toib galkié rodann. Per Caín diti goloʼ cuent ni góoch Jehová láabu, «gonásbu buchbu Abel né bigaitybu» (Génesis 4:3-8). Jehová buny castigar Caín portín bigaitybu buchbu (Génesis 4:9-11).

4. ¿Ximod bislooy Dios ló Xiley Moisés mod guibiʼno vida?

4 Gahxca chop mil tapgayoʼ íz, gudx Israel cuaʼ leyes par ñacné layibu nasobyibu xomod goniiny Jehová. Leyes reʼ Jehová biduidy láani Moisés, por ngú rioʼ ór rac laani Xiley Moisés. Ló Xiley Moisés sieed diitzreʼ: «Diti non guigaitylo» (Deuteronomio 5:17). Ndeʼ bislooy a israelitas que par Dios nigolú rasac ni buñ nabany né que guirá buñ gony que vida xtuny stipnés guisac.

5. ¿Ximod guibiʼno ni ratuidy xiin?

5 ¿Xí láani rony pensary Dios de badaʼyen ni gál? Xomod ná Xiley Moisés, ni toib non guigaity badaʼyen ni yása gál. Scú láani, badaʼyen reʼ nigolú rasacbu nisló Jehová (bíil Éxodo 21:22, 23; Salmo 127:3). Ndeʼ raduidy diitz que ni ratuidy xiin mal láani.

6. ¿Xigony diti non guianladxno saʼno?

6 Ni rony respetarno vida láaca raslooyni gonyno pensary sacró de saʼno. La Biblia ná: «Guirá ni rianladx buch nacbu buñ ni ragaity, né lóoto nanto que ni toib ni ragaity labúu guibany tipzó por lásibu» (1 Juan 3:15). Pal raniiny lóono guibanyno tipzó raquiin cuéno lainy xcalnabanyno galrrianladx ni rasacno por stipnés, portín galrrianladx nac ro ralainy guirá cós mal (1 Juan 3:11, 12). Raquiin guisuidyno gandxiʼno saʼno.

7. ¿Xí cós ni rony buñ raslooyni que diti napyibu respet por vida xtunyibu?

7 ¿Ximod raslooyno que rony respetarno vida xtunyno? Buñ diti ná gaity, per xidal buñ rioʼ ló  riesga por ni násini layibu. Guibiʼno ximod, xidal buñ ragob gues, mariguan o stipnés guix par tzóyibu nakit. Ndeʼ rony que buñ raxoʼ o raity. Por ngú, ni ragob gues, mariguan o stipnés guix diti rasac par láabu vida ni napbu. Guirá cós mal reʼ Dios rianladx láani (bíil Romanos 6:19; 12:1; 2 Corintios 7:1). Par guisobno mod ná Dios raquiin guisianno cós mal reʼ, ná nagan gacni. Jehová labúu gacné lóono órni caquiinno láani. Rasac par láabu xtem ni ronyno ni raslooyno que vida ni napnó nacní galrrascad ni nigolú rasac ni Dios biduidy lóono.

8. ¿Xigony non tzóno ló galrasaʼ par diti guisaclono desgrasy?

8 Pal rapno respet vida, tzóno ló galrasaʼ par diti tzó toib desgrasy. Diti gonyno riesga por nitisi cós par guisacno sacró. Diti guixonyno camión cuenunysi né diti tzóno ló galnakit ro labúu gonynano stipnés o lóocano (Salmo 11:5). Ley ni Dios biduidy gudx Israel ni goyoʼ nírcu, goniʼ: «Pal guisaʼlo toib yoʼ copy, ór cú naplo xí de guilíslo toib pretíl roloo guic yoʼ lidxlo, par buñ lidxlo diti gap dool de xcalgoity toib buñ pal tzaguiabbu né guirexcobu guic yoʼ lidxlo» (Deuteronomio 22:8). Ley reʼ sitné toib litz ni conés looy, ¿ximod? Pal lidxlo napni squiler bunytzaay láani par diti noʼ chú tzaguiab né gacnaa xtolni. Pal naplo camión diti guiduidylo lagary guixinni. Diti guiduidylo lagary que lidxlo o xcamionlo gacni toib riesga par looy o par stipnés.

9. Pal rony respetarno vida, ¿ximod guibiʼno nimal?

9 ¿Ximod rabiʼ Jehová nimal ni nabany? Nigolú rasacyimu nisló ni Bisaʼ layimu. Raduidybu lagary guigaityno nimal par guáno, par guiquiinno guidlaidymu o par diti gonyimu xitcal lóono (Génesis 3:21; 9:3; Éxodo 21:28). Per ni ronynaa o ragaity layimu  por galraguit raslooy que diti rasac par layibu vida ni nap nimal (Proverbios 12:10).

GONY RESPETARNO RUNY

10. ¿Ximod bislooy Dios que vida né runy radzak saʼni?

10 Órni Caín bigaitybu buchbu Abel, Jehová góoch láabu: «Xiruny buchlo cacaʼ rudx naʼ desde layoo» (Génesis 4:10). Órni Dios bisetlaa xiruny Abel goniʼbu de vida xtuny Abel. Caín goleʼbu vida xtuny buchbu por ngú non góc castigar láabu. Ndeʼ góc como si xiruny Abel o vida xtunybu nanabni lóo Dios ñony xinésni. Después de guiérodann, bienni stoib que vida né runy radzak saʼni. Antes de guiérodann buñ nosi cuánnax, cuánvich né guixaʼ godó. Después de guiérodann Jehová gochbu a Noé né xiin: «Guirá nimal ni nabany labúu guáto layimu». Per Dios góoch layibu xí diti non ñoyibu: «Nosi beʼel né vida xtunymu —xirunymu— diti non guáto» (Génesis 1:29; 9:3, 4). Nayadit rienni que par Jehová vida né runy radzak saʼni.

11. ¿Xí láani goniʼ Dios diti non gony buñ né runy desde ló dzú ni bibany Noé?

11 Toib mod ni rapno respet runy ngú diti roono láani. Ndeʼ ley ni Jehová buny mandary gudx Israel gony: «Pal toibtica buñ israelitas [...] ragaity nimal guiʼix o toib nimal ni rasapy ni labúu roo buñ, láabu non guixúbu xirunymu layoo né guigotzbu yoo loni. Portín [...] naʼ goodxi buñ israelitas: Diti non guáto xiruny ni toib ni nabany» (Levítico 17:13, 14). Jehová góoch Noé diti guábu runy, né godudy gahxca xhoongayoʼ íz después Jehová láaca biduidy ley reʼ gudx Israel né dada dzúcu Jehová diti bitzá mod nac xpensarybu de runy. Xpensarybu nayadit gocni,  ni rasob ni nábu labúu guáyibu nimal per diti xirunymu. Non naxúyibu runy layoo, como si nadxiguetyibu vida xtuny nimal ronoʼ Dios.

12. ¿Xí mandary cuá buñ ni cuá espíritu xtuny Dios ni dada ló xtzúno non guisobno?

12 Dios láaca ngúca rony mandary lóono. Xpiin Jesús né stipnés buñ ni gosanir ló primer siglo bidopyibu par guienyibu xí non guisob guirá herman ni goyoʼ ló dzúcu. Ndeʼ acuerdo ni bidxinyibu: «Espíritu santo né lóocado bibiʼdo galán diti gonyto más cós, nosi ni raquiin gonyto láani ngú: diti guicaʼto runy, diti guáto nimal ni diti bixú xiruny, né diti gonyto galyoxh» (Hechos 15:28, 29; 21:25). Scú láani, diti non guicaʼno runy. Nisló Dios ndeʼ nac xomod guienno dioxh né gonyno galyoxh.

Pal doctor raiby looy que guisianlo nistzóny, ¿labúu coʼlo láani ló xinesrunylo la?

13. Bislooy ximod ni guicaʼno runy láaca rienni que diti coʼno runy ló xinesrunyno.

13 Ni Dios goniʼ diti guiquiinno runy, ¿láacani ngú pal ragoʼno runy ló xinesrunyno la? Scú láani. Guislooyno láani scareʼ: Pal doctor raiby looy guisianlo nistzóny, ¿raduidy ndeʼ diitz que diti gueʼlo láani per labúu coʼlo nistzóny ló xinesrunylo la? ¡Yaca! Ni diti guicaʼno runy raduidyni diitz diti coʼno runy laidyno por ni toib mod. Scúca, par guisobno ni rony mandary Dios diti guiduidyno lagary doctor coʼ runy ló xinesrunyno.

14, 15. Pal doctor raiby a toib herman que non guicaʼ runy, ¿xí non gonybu, né xigony?

14 Per ¿xí rac órni toib herman cayaity cabany né doctor raiby láabu gac operarbu? Buny pensary que doctor raiby láabu que pal diti racaʼbu runy saitybu. Toib herman diti ná gaity portín nadxiʼbu vida ni Dios biscat láabu, por ngú rayopybu stipnés remeidy ni nac alternativas de runy.

 15 ¿Labúu naché toib herman nisló Dios par nalaa né nabany más xidzú ló gudxliogoxreʼ la? Jesús goniʼ: «Ni ná guilaa vida xtuny sasnit láani, per ni rasnit vida xtuny por naʼ sadzel láani» (Mateo16:25). Lóono diti nainy gaityno. Per pal lóono rayopyno mod guibanyno né rachéno nisló Dios labúu guisnitno guibanyno tipzó. Ni más galán láani ngú gapnó confianz ló xiley Dios. Nandxichno que pal gaityno, Jehová ni raduidy vida salís lóono lad gueʼet né guicaʼno galrrascad reʼ stoib (Juan 5:28, 29; Hebreos 11:6).

16. Buñ ni rasob ni ná Jehová, ¿xí diti ronyibu né runy?

16 Ló naareʼ buñ ni rasob ni ná Jehová nainy guisobyibu ni rony mandarybu, ni diti racaʼyibu runy. Por ngú diti ronytzaayibu runy de xidal mod par guáyibu láani, né diti racaʼyibu runy par gacyibu remeidy. * Nantzayibu que ni Bisaʼ runy nann xí ni más galán par layibu. ¿Raluladxlo láani la?

TOIBSI MOD TZAAY RO RAQUIIN RUNY

17. Israel ni góc xcudx Jehová, ¿ximod toibsi mod labúu naquiinyibu runy xomod goniʼ Jehová?

17 Ley ni cuá Moisés bislooytzay que nosi toib mod  labúu naquiinyibu runy. Órni Jehová goniʼ ximod gony adorar israelitas láabu, buny mandarybu ndeʼ: «Vida xtuny nimal noʼni ló xirunymu, né naʼ ma bidudi lagary guiquiinto láani ló altar par guisiáto lóocato, runy rasiáni portín nacni vida xtunymu» (Levítico 17:11). Órni israelitas raché Jehová ratuidy xcalkiéyibu órni rascadyibu toib nimal né rinéyibu xiruny nimal ronoʼ altar xtuny yoʼ ro rac adorar Jehová né después biquiinyibu templo xtuny Dios. Nosi labúu naquiinyibu runy mod cú.

18. ¿Xí galrracné né galnasác racaʼno por ni Jesús bixú xiruny?

18 Ni racanal Jesús ma diti noyibu ló mandary ni sitné Xiley Moisés, diti rascadyibu nimal né diti rinéyibu runy ló altar (Hebreos 10:1). Ni israelitas biquiinyibu runy bislooyni balaati gosac galrrascad  ni biduidy Jesucristo Xiin Dios. Xomod ma bisuidyno ló capítulo 5 Jesucristo goity né bixúbu xirunybu por lóono, xomod toib galrrascad. Ór cú biaʼpybu guibá né biduidybu Dios ni gosac xirunybu ni bixúbu (Hebreos 9:11, 12). Modreʼ Jehová labúu ratuidy xcalkiéno scásiʼ né bixalbu néz par guibanyno tipzó (Mateo 20:28; Juan 3:16). ¡Mod biquiin runy reʼ nigolú gosacni! (1 Pedro 1:18, 19). Salaano pal napnó fe ló xiruny Jesús ni nigolú gosac.

¿Ximod guislooyno que rapno respet vida né runy?

19. ¿Xí non gonyno par tzóno «nayaa de xiruny guirá buñ»?

19 ¡Raxquixpano Jehová ni biscad vida lóono! ¿Diti rachiin ndeʼ gaibyno stipnés que pal napyibu fe ló xiruny Jesús labúu guibanyibu tipzó la? Gonyno láani né gann. Xomodca Jehová láaca rabiʼno vida xtuny saʼno que nigolú rasac (bíil Ezequiel 3:17-21). Pal rony cumplirno dxiinreʼ labúu guinino xomod Pablo: «Naʼ noʼya nayaa de xiruny guirá buñ, portín diti biatzladxi naniya guirá xilitz Dios» (Hechos 20:26, 27). Scú láani, toib mod ni guislooyno que rasac par lóono vida né runy láani ngú gaibyno buñ ni ná Dios né xí ni noʼ guicbu gonybu.

^ Párrafo. 16 Pal nainy looy gannlo más de alternativas de runy, bibiʼ follet ló capítulo ni laa, «¿Cómo puede salvarle la vida la sangre?» ni rabeʼ testigos xtuny Jehová.