Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ro rasaló

Ro rasaló

Ló tiemp nagann reʼ galtzeʼel né family noʼni ló riesga, ¿labúu guiguaʼ xfamilylo goxt la? Ná naganni, noʼ ni labúu gacné looy. Follet reʼ diti nacni toib guiich ni raniʼ guirá ni labúu gony toib galtzeʼel, per napni litz ni labúu gaplo confianz né gaibyni looy xí labúu gonylo. Pal rasoblo láani sonyni que xfamilylo guiguaʼ goxtiguie.