Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 APÉNDICE

¿Xí ná la Biblia ni buñ rachíl xcaltzeel né ni rasian buñ saʼ?

¿Xí ná la Biblia ni buñ rachíl xcaltzeel né ni rasian buñ saʼ?

Jehová rabés que buñ ni ma noʼ tzeʼel gony cumplir ni goniʼ dzú ni bitzña. Órni Jehová gosaló galtzeʼel goniʼbu: «Buñguieeu [...] napbu xí de gacbu toibsi né tzeelbu, né sadxin sacyibu toibsi beʼel». Después Jesús bisetlabu diitz reʼca, né goniʼbu: «Ni Dios ma bilip ló toibsi yac yoog, diti guiduidyibu lagary que ni toib buñguieeu cueʼ layibu cueʼ saʼyibu» (Génesis 2:24; Mateo 19:3-6). Xomod raduidyno  cuent Jehová né Jesús rabiʼ que galtzeʼel nacni par cuesné buñ saʼ por tipzó, nosi rabílni órni toibtica de layibu raity (1 Corintios 7:39). Jehová gosaló galtzeʼel, por ngú diti por cuenunysi cós guichílno láani. Jehová rianladx órni rabíl galtzeʼel órni diti noʼ razón par gacni scú (Malaquías 2:15, 16).

¿Xí razón raduidy la Biblia par guibíl galtzeʼel? Jehová raslooy que rianladxbu galyoxh (Génesis 39:9; 2 Samuel 11:26, 27; Salmo 51:4). Nigolú rianladxbu láani que raduidybu lagary guibíl galtzeʼel órni toibtica de layibu rony galyoxh. (Ló capítulo 9, párrafo 7, rarexa xí láani ngú galyoxh.) Jehová raduidy lagary que toibtica de layibu ni diti nap dool labúu cuesné tzeʼel o guichíl galtzeʼel cú (Mateo 19:9). Por ngú, pal ni diti nap dool rachíl xcaltzeel, diti cayony galkié nisló Jehová. Per ni toib herman non guilitz láabu guichílbu xcaltzeelbu. Rioʼ ór galtzeʼel ni diti nap dool diti rachíl xcaltzeel, ronybu láani órni rabiʼbu que tzeelbu nigolú góc arrepentir. Per ni ná guichíl xcaltzeel né noʼ razón par gonybu láani stipláacabu coʼbu guicbu pal gonybu láani o yaca né guisetnaladxbu galnagan ni gapno (Gálatas 6:5).

Rioʼ ór noʼ cós ni nagangoluʼ ni rony que toib hermano o hermana ragoʼ guic guisian tzeʼel o hasta guichíl xcaltzeel ná toibtica de layibu diti ma buny galyoxh. Órni rac ndeʼ la Biblia ná que buñ ni rasian saʼ o rachíl xcaltzeel «diti non gonybu galtzeʼel stoib, pal diti scú láani, non gony reglarbu galrradíil ni napyibu» (1 Corintios 7:11). Por ngú órni rasacloyibu ndeʼ hermano ni ma bichíl xcaltzeel diti labúu guimbubu stoib buñ par gonybu galtzeʼel (Mateo 5:32). Nigoreʼ guisuidyno tipnés cós ni rony que buñ guisian saʼ.

Buñguieeu diti ná guidxinaʼ par xfamily. Noʼ buñguieeu ni ma diti ná guidxinaʼ ni caquiin xfamily diti portín ma diti labúuni láabu, xalagary ngú portín ma diti nainy gonybu láani; né por ngú ratuidybu xfamilbu ló galsii. La Biblia ná:  «Nigolú láani pal toib buñ diti raduidy [...] ni caquiin buñ ni rabés lidxbu, rabeʼbu fe tiplad né más dealtir ronybu que toib buñ ni diti nap fe» (1 Timoteo 5:8). Órni toib buñguieeu diti rasaguel guitzaʼ mod nac, tzeelbu guiniʼ pal non guisiambu buñguieeu reʼ par ganbu xiimbu né ganbu láacabu. Pal toib hermana raniʼ que tzeelbu diti ná guiduidy ni caquiimbu ancianos xtuny congregación guisuidytzay láani pal nigolúni portín pal scú nacni labúu gac expulsar buñguieeu reʼ.

Órni toibtica de layibu ronynaa tzeʼel. Noʼ buñ ni nigolú nadox né noʼ riesga tzoʼ ni gonybu tzeelbu né hasta noʼ riesga guigaitybu tzeelbu. Pal ni ronynaa tzeʼel nacbu toib herman, ancianos non guisuidytzaybu xigony nacni scú, portín órni toib herman radzuitz waity né ronynaa stipnés nacni toib razón par gac expulsarbu (Gálatas 5:19-21).

Noʼ xiroʼ riesga que diti labúu guibigaxbu Dios. Noʼ buñ diti raduidy lagary tzeʼel gony ni ná Jehová hasta rony lafuersbu tzeelbu diti guisob ni ná la Biblia. Ór cú herman non guibiʼ pal fuerspa raquiin guisiambu tzeelbu par guisobbu Dios «xalagary guisob[bu] buñgudxlio» (Hechos 5:29).

Ló guirá galnagan ni ma bisetlano lóono diti non guikíilno láabu guisiambu tzeelbu o gony lafuersno láabu diti gonybu láani. Ná ancianos né stipnés hermanos ni nadip xfe labúu gacnébu né guilitzbu buñ ni cadudy ló galnagan reʼ, per nosi Jehová rimbutzaay xi cayac lainy toib galtzeʼel. Pal toib hermano o hermana nompa ñonyxiroʼ galnagan ni noʼ lainy xcaltzeelbu nosi por ni nainy láabu guisiambu tzeelbu, diti cayony xiroʼbu galtzeʼel ni Jehová gosaló. Láaca, Jehová nan pal toib buñ cascú, ná pal cayopybu mod cayonybu láani. Scú láani, «guirá cós riendxichni né noʼni xilat nisló ni lóono non gonyno cuent» (Hebreos 4:13). Per pal noʼ xiroʼ riesga, né raquiin guisiambu tzeelbu, ni toib buñ non guiniʼ mal de láabu. Portín guiráno «sasagaʼno nisló Dios ni gony juzgar» (Romanos 14:10-12).