Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 44

Yoʼ ro bienyibu Jehová

Yoʼ ro bienyibu Jehová

Órni Salomón gosaló buny mandary gudx Israel, Jehová gonabdiitz láabu: «¿Xí nainy looy guidudi looy?». Salomón cuapy: «Mbioxhlasa naʼ né diti tampa naana roni xinésni. Ranába looy, biduidy galnann naʼ par labúu gaana gudx reʼ». Jehová cuapy láabu: «Portín gonablo galnann, naʼ soni que saplo más galnann que guirá buñ ni noʼ ló Gudxlio. Per diti ngúsi, láaca soni que saclo toib buñ ric né pal guisoblo naʼ, soni que sabanylo xidzú tiemp».

Salomón gosaló bisaʼ yoʼ ro bienyibu Jehová. Biquiimbu cós ni más galán góc xomod or, plata, yac né guiee. Xidalguixo buñguieeu né buñgonaʼ ni nan rony dxiin gocné par goyaʼ yoʼcu. Ló gatz íz bilox bisaʼyibu láani. Bidxin dzú bunycuentyibu yoʼcu Jehová né yoʼcu gopni toib altar. Bicuaʼyibu galrrascad ló altarcu né Salomón bixixip nislóni né goniʼbu: «Jehová, looy non guicaʼlo toib yoʼ más xiroʼ né más móz que ndeʼ. Per ranába looy, cuacuent mod riendo looy né bicadiag ni canabdo». Xpensarylo, ¿bioladx Jehová yoʼcu la? ¿Bicadiag Jehová ni gonab Salomón láabu la? Órni bilox goniné Salomón Jehová, bietj toib guii lainy guibá né bisaʼijni galrrascad ni bicuaʼyibu ló altar. Modreʼ bieen que bioladx Jehová yoʼcu. Nigolú bibaladx buñ israelitas órni bibiʼyibu ngú.

Buñ israelitas né stipnés buñ ni bibany sitgoluʼ gonyibu de xcalnan Salomón. Buñ goyee ronoʼbu par ñacnébu buñ né galnagan ni cadudyibu lóo. Dada reina de Seba goyee né buny tipnés galrranabdiitz nagan láabu par ñanbu pal nigolú nan Salomón. Órni bibiʼbu ximod cuapy Salomón láabu, goniʼbu: «Diti buni crer guirá ni goniʼ buñ de looy, per nigoreʼ naana que xitcal ngú ni góoch buñ naʼ, looy nigolú nanlo. Jehová Dios xtunylo raduidy xilaay looy». Sacróyen bibany israelitas ló dzúcu né goyoʼ nakityibu. Per guirá ngú bidzaʼ después.

«Colguibiʼ, reʼ napto toib ni nap más galnann que Salomón» (Mateo 12:42).