Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 7

Torre ni goyoʼ Babel

Torre ni goyoʼ Babel

Después ni góc Guiérodann, ximbiox Noé né tzeʼelyibu goyoʼ xidal xiinyibu. Xfamilybu bidal né goylésyibu xidal lagary ló Gudxlio, xomod goniʼ Jehová gonyibu.

Per goyoʼ tipnés family ni diti bisob a Jehová. Goniʼyibu: «Cuésno reʼ, gonyno toib gudxroʼ né guisaʼno toib torre ni guidxin dada lainy guibá. Né scú guirá buñ guimbu lóono».

 Jehová diti bioladx ni náyibu ñonyibu, por ngú bicaabu ló dxiinreʼ. ¿Nanlo ximod bunybu láani la? Bunybu que tisintiempsi nasaló naniʼyibu gadzéga diitz. Ma diti bienyibu ni goniʼ saʼyibu por ngú bisiantaʼyibu xchiinyibu. Buñ goleʼ laa gudx reʼ Babel, ni rarexa «bidzaʼ diitz». Ór cú goylésyibu stipnés lagary ló Gudxlio. Per guirá lagary ro bidxinyibu gosaló bunyibu cós mal stoib. Xpensarylo, ¿goyoʼ toib buñ ni bisob ni ná Jehová la? Guisuidyno láani ló lesiony ni sieed.

«Nitisi buñ ni riatz nisló stipnés sadudy ló galnatoy, per nitisi ni nac buñdxo sioʼ ni sonyxiroʼ láabu» (Lucas 18:14).