Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 102

Juan bibiʼ xidal visión

Juan bibiʼ xidal visión

Dzú goyoʼ apóstol Juan press lainy toib isla ni góc laa Patmos, Jesús bislooy 16 visión láabu par ñanbu xi gac ló dzú ni sietra. Ló visióncu Juan bibiʼ ximod gac nayaa laa Jehová, ximod guidxin Gobierno xtuny Dios né ximod gac ni ná Jehová ló Gudxlio xomod racni lainy guibá.

Ló toib visión Juan bibiʼbu Jehová sob ló toib trono móz lainy guibá, né nagoo 24 ancianos láabu. Xhap guirá ancianoscu niquiichbeeni né tigaagayibu nap toib corona de or. Ronoʼ tronocu rareʼ belguii xomod órni riapynís né bicadiagbu ruid xomod órni raniʼ guisioʼo. Guiráca 24 ancianoscu raxixipyibu nisló Jehová né rienyibu Jehová. Ló stoib visión Juan bibiʼ xidalguixo buñ de xidal clas gudxrop, xidal clas gudxyen né bisaʼ clas diitz ni raniʼ buñ né cayenyibu Jehová. Jesús nac toib Xilieen, né sanébu guirá buñreʼ gueʼ nís ni raduidy galnabany. Ló stoib visión Juan bibiʼ órni Jesús gosaló buny mandary lainy guibá né 24 ancianos. Ló stoib visión Juan bibiʼbu Jesús cacalóbu Dragón ni nac Buñdzab né xidemony. Bibiʼbu ximod Jesús goleʼbu Buñdzab lainy guibá né bisalbu Buñdzab ló Gudxlio.

 Después Juan bibiʼbu Jesús ni nac Xilieen sagaʼ laidy dainy ni laa Sion. Láaca bibiʼbu 144.000 buñ ni noʼ né láabu. Láaca bibiʼbu toib ángel ni casapy ló guidopynac Gudxlio né raniʼ: «Colgonyxiroʼ Dios né colguien láabu».

Ló stoib visión bibiʼbu guerr ni laa Armagedón. Ló visióncu bibiʼbu ximod Jesús né buñ ni noʼ né láabu ranitlóyibu xcudxliogox Buñdzab. Ló último visión ni bibiʼ Juan, bibiʼbu ximod lainy guibá buñ raguaʼ toibsi goxtiguie. Láaca rabiʼbu ximod ranitló Buñdzab por tipzó né guirá ni racanal láabu. Lainy guibá né ló Gudxlio buñ rony nayaa laa Jehová né nosi Jehová rienyibu.

«Soni que looy né buñgonaʼ gacto enemig, né lad xiinlo né lad xiimbu. Láabu guitachbu guiclo né looy sonynaalo xañeʼbu» (Génesis 3:15).