Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 86

Jesús golís Lázaro

Jesús golís Lázaro

Jesús gop tzón ximigdxin ni golés gudx Betania. Góc laayibu Lázaro, María né Marta né guioncayibu bisanyibu saʼyibu. Toibtica dzú Jesús noʼbu stiplad guʼuc Jordán, María né Marta bixel buñ par ñaibybu Jesús: «Lázaro nigolú caxoʼ. Godaʼ nimaca». Per Jesús diti goyeebu órcuca. Goclabu chop govitz, después gochbu xpiimbu: «Tzoʼno Betania. Lázaro natiasy, né naʼ tzaʼya par guicuany láabu». Xpiimbu góoch láabu: «Pal Lázaro natiasy, sareʼ bacaʼal lóbu». Ór cú Jesús goniʼ láani nayadit: «Lázaro ma goity».

Órni bidxin Jesús gudx Betania, Lázaro ma sané tap govitz lainy baʼ. Xidal buñ bidxin lidx Marta né María par guisialdóyibu chop buñgonaʼcu. Marta gon que ma bidxin Jesús né bixonybu bidzaglóbu Jesús. Ór cú goniʼbu: «Señor, pal ñoʼlo reʼ, diti ñaity bisana». Jesús cuapy láabu: «Bisanlo sabany stoib. ¿Ronylo crer naʼ la Marta?». Marta cuapy: «Naʼ naana que siásbu». Ór cú Jesús góoch láabu: «Naʼ ngú ni ralís gueʼet né radudi galnabany layibu».

Ór cú Marta gooygudxbu María: «Jesús noʼ reʼ». María bixony goyee ronoʼ Jesús, né guirá buñcu cuanal láabu. Órni María bidxin ronoʼ Jesús, biabbu nisló Jesús né gorudxaʼdotbu. Goniʼbu: «Señor, pal ñoʼlo reʼ, diti ñaity bisana». Jesús biduidy cuent balaati nabann noʼbu né Jesús láaca gorudxaʼ. Órni buñ bibiʼ que Jesús láaca cayibdxaʼ, goniʼyibu: «Jesús nigolú binladxbu Lázaro». Per tipnés buñ gonabdiitz: «¿Xigony diti bilaabu ximigbu?». ¿Xí buny Jesús ór cú?

Jesús goyee roʼ bileʼ ro bicachyibu Lázaro, né bileʼcu biegni né toib guiee. Por ngú Jesús goniʼ: «Colcueʼ guieeca». Marta góoch láabu: «Ma raladzabbu portín ma de goló tap govitz bigachbu». Ná scú, bixalyibu baʼcu né Jesús goniné Jehová scareʼ: «Bixiosa, radudi guixquix looy portín cacadiaglo naʼ. Naʼ nandxichi que looy guirá ór racadiaglo naʼ, per nigoreʼ caniya fuers par que  guirá buñreʼ gony crer que looy bixelo naʼ». Ór cú goniʼbu fuers: «¡Lázaro, bireʼ!». Né órcuca góc toib galrradziguiaʼ: Lázaro bireʼbu lainy baʼ né narelbu lairy. Jesús goniʼ: «Colcueʼ lairy ni narel laidybu par labúu saabu».

Xidal buñ bibiʼ galrradziguiaʼcu né gopyibu fe lóo Jesús, per stipnés gooygudxca láani fariseos. Ór cú fariseos gosaló biyopy mod nagaityibu Lázaro né Jesús. Toibtica ni goyoʼ lad 12 apóstoles ni góc laa Judas Iscariote, gonabdiitzbu fariseos: «¿Balac quiixto naʼ pal gonycuenta Jesús lóoto?». Goniʼyibu que naduidyibu 30 nilas de plata, Judas bioladx ni goniʼyibu. Né biyopybu mod ñonycuentbu Jesús a guirá buñcu.

«Dios ni nigolú, nacbu toib Dios ni ralaa lóono; Jehová ni rony Mandary guibá né gudxlio ralaa lóono de galgoity» (Salmo 68:20).