Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 79

Jesús buny xidal galrradziguiaʼ

Jesús buny xidal galrradziguiaʼ

Jesús bieedbu ló Gudxlio par goniʼbu diitz sacró de Gobierno xtuny Dios. Jehová láaca biduidy galnadip láabu par bunybu galrradziguiaʼ né modcu bislooybu ni gonybu órni gony Mandarybu. Jesús labúu bisialbu nitisi galguitz. Rotísi goyeebu, buñguitz gonab láabu nasial layibu, né bunybu láani. Buñdxep labúu bibiʼ, buñ ni nacuet guidiag labúu bicadiag né buñ xot labúu gosaa. Nosi pal raganyibu ñeʼ xhap Jesús nimaca rialyibu. Jesús láaca goleʼbu demony laidy buñ. Buñ cuanal láabu guirá lagary ro goyeebu, né gocnébu buñ ná cadzagbu o nábu ñoʼbu toibbu.

Toib buelt bitnéyibu toib buñ xot ronoʼ Jesús per diti labúu goyoʼyibu roʼ puert portín bidza buñ lagarycu, por ngú bidxidyibu toib guʼur guic yoʼ né niscú bilityibu buñguitzcu par labúu bidxinbu ronoʼ Jesús. Ór cú Jesús góoch láabu: «Biás né gosaa». Buñ nigolú bidziguiaʼ órni bibiʼyibu gosaa buñcu.

Stoib dzúcu, órni cadxin Jesús ronoʼ toib gudx. Chii buñ ni caxoné lepra bicaʼ rudx láabu: «¡Jesús, gocné lóodo!». Ló dzúcu, buñ ni caxoné lepra diti labúu goyoʼbu lad buñ ni nasac. Ley xtuny Dios láaca bisetlani que órni ma bial buñ ni bixoné lepra non ñee lainy templo. Por ngú Jesús góoch layibu ñeeyibu lainy templo. Laʼga seeyibu ló néz bialyibu, órni toibtica de layibu bibiʼ que ma bial, bibiguetbu par biduidybu  guixquix a Jesús né bunyxiroʼbu Dios. Lad 10 buñ ni bial, toibsi bibiguet né biduidy guixquix a Jesús.

Goyoʼ toib buñgonaʼ ni ma sané 12 íz né xcalguitz né goniiny láabu ñoʼ ni nasial láabu portín ma radopy xcalnabanybu né xcalguitzbu. Ór cú goyoʼbu lad buñ né bibigbu ronoʼ Jesús ne godanbu ñeʼ xhap Jesús, né órcuca bialbu. Jesús gonabdiitz: «¿Chú láabu godan naʼ?». Buñgonaʼcu bidzuiby, ná scú bibigbu né bisetbu xigony bunybu láani. Jesús bisialdó láabu né goniʼbu: «Xiindzapa, sacró goyee».

Toib buñ ni buny mandary ni góc laa Jairo gochbu Jesús: «Tzoʼno lidxi, portín xiindzapa caxoʼ». Per órni yása guidxin Jesús lidx Jairo, nidxiyencu goity. Órni bidxin Jesús bibiʼbu xfamily Jairo né stipnés buñ ni cayibdxaʼ. Jesús góoch layibu: «Diti cudxaʼto, natiasybu». Ór cú gonásbu ña nidxiyencu né goniʼbu: «Nidxiyen, ¡biás!». Órcuca biás nidxiyencu né Jesús góoch a xinaʼbu né bixiosbu naduidy ni ñoobu. ¡Bunysi xpensarylo ximod gosac bixiosbu né xinaʼbu ór cú!

«Dios golú láabu né espíritu santo né galnadip, né ló guidopy gudxlio bunybu cós tzaay né bisialbu buñ ni goyoʼ xan xomandary Buñdzab, portín Dios goyoʼ né láabu» (Hechos 10:38).