Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 1

Dios bisaʼ guibá né Gudxlio

Dios bisaʼ guibá né Gudxlio

Jehová Dios Bisaʼ lóono. Láabu bisaʼbu guirá cós ni rabiʼno né ni diti labúu rabiʼno. Antes de nasaʼbu guirá cós ni rabiʼno, bisaʼbu xidalguixo ángeles. ¿Nanlo chú layibu ngú ángeles la? Nacyibu buñ ni Jehová bisaʼ né nacyibu xomod nac Jehová. Lóono diti labúu rabiʼno Dios, né scúca diti labúu rabiʼno guirá ángeles. Primer ángel ni Jehová bisaʼ gocné láabu bisaʼbu guirá cós, xomod vitzón, planetas né stipnés cós. Lóono rabésno ló toib planeta ni Jehová bisaʼ, láani ngú Gudxlio móz reʼ.

Después, Jehová bunytzaaybu ló Gudxlio par labúu nabany buñ né nimal loni. Bunybu que Govitz labúu nasaníni ló Gudxlio. Láaca bisaʼbu nisdaʼ, guʼuc né dainy.

¿Xí bunybu después? Jehová goniʼ: «Goni guixaʼ, yac biox né yac rop». Ór cú ló Gudxlio gosaló goyoʼ xidal clas guieʼ, cuánnax né stipnés cós ni roo buñ. Jehová láaca bisaʼ guirá clas nimal, ni rasapy, ni noʼ lainy nisdaʼ né nimal ni rasoblainy layoo. Bisaʼbu nimal biox xomod coneuj, né nimal rop xomod xol. ¿Xí nimal más rioladxlo?

Ór cú Jehová gochbu primer ángel ni bisaʼbu: «Guisaʼno toib buñguieeu». Buñgudxlio diti ñacbu xomod guirá nimal ni bisaʼ Jehová. Portín layibu labúu nasaʼyibu cós, labúu naniʼyibu, labúu naxiichyibu né dada labúu naninéyibu Dios. Ñanyibu  Gudxlio né guirá nimal. ¿Nanlo chú láabu góc primer buñguieeu ni goyoʼ la? Guibiʼno láani.

«Dzú gosaló, Dios bisaʼ guibá né gudxlio» (Génesis 1:1).