Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 114

Dzú ni guilox guirá cós mal

Dzú ni guilox guirá cós mal

¿XÍ LÁANI rabilo ló dibuj reʼ? Scú láani, xidalguixo buñ dxiip pór mainyquiich. Per bibiʼ pu lagary sieedyimu. ¡Guirá mainy reʼ caxony cayetj guibá ló xcaay! Per xí ronylo pensary, ¿noʼ mainy lainy guibá la?

Yaca, ditimu mer mainy. Nánno ndeʼ portín mainy diti labúu raxony ló xcaay. Xtiitz Dios la Biblia raniʼ de mainy ni noʼ guibá. ¿Nanlo xigony la?

Ndeʼ nacní scú portín goyoʼ dzú, mainy biquiingoluʼmu ló guerr. Por ngú la Biblia raniʼ que tipnés buñ ni rietj lainy guibá dxiip laidy mainy par guislooy que Dios nap toib guerr né buñgudxlio ni nac xi enemigbu. ¿Ximod laa guerr ni guitné Dios? Laani Armagedón ndeʼ Xtzú rodann Jehová, ro guinitlóbu guirá cós mal ni noʼ ló Gudxlio.

Jesús Ngú ni guisanir ló Xtzú rodann Jehová ni laa Armagedón, bisednaladx Jehová golúbu Jesús par gony mandary Gobierno Xtunybu. Por ngú Jesús noʼ toib corona guicbu. Né espad ni caʼbu raslooy que guigaitybu guirá xi enemig Dios. ¿Non guidziguiaʼno que Dios guinitló guirá buñ mal la?

Biyopy Historia 10. ¿Xí rabilo ló historia reʼ? Scú láani, toib guiérodann ni bigaity xidalguixo buñyox ni diti bisob Jehová. ¿Chú buny que ñac guiérodann reʼ? Jehová buny láani. Nigoreʼ bibiʼ Historia 15. ¿Rabilo xí cayac ca la? Sodoma né Gomorra canitlóni né guii ni Jehová bixel.

Nigoreʼ biyopy Historia 33. Bibiʼ xí ni cayac mainy né carret ni nap egipcios. ¿Chú láabu buny que nís ñotz laidy guirá egipcios? Láabu ngú Jehová. Bunybu láani par nalaa xcudxbu Israel. Biyopy Historia 76. Ló historia cú guibilo que Jehová biduidybu lagary que xcudxbu binitló por cós mal ni bunyibu.

Por ngú, diti non guidziguiaʼno que Jehová guixel xidalguixo ángeles par guinitlóbu guirá cós yohx ni noʼ ló Gudxlio. ¿Nanlo xí gac órni ma godudy guirá ndeʼ la? Bichiʼix guiich né guisuidyno xí ni gac.