Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

MIDID 8

Ni sieed ló la Biblia radxiin racni

Ni sieed ló la Biblia radxiin racni

La Biblia diti nosi raniʼ ni nigolú góc, láaca rabyni lóono xí ni gac ló dzú ni sietra. Buñgudxlio diti labúu raniyibu xí ni gac ló dzú ni sietra. Por ngú nánno que Biblia sieetni de Dios. ¿Xí láani ná la Biblia gac ló dzú ni sietra?

Xtiitz Dios raniʼni de toib guerr xiroʼ ni guitné Dios. Ló guerr reʼ Dios sanitlóbu guirá cós mal né buñyox ni noʼ ló Gudxlio, per salaabu buñ ni rony xchiimbu. Jesucristo ni Dios golú par gony mandary, xcuentbu sioʼni que buñ ni rony xchiin Jehová saguaʼyibu goxt né sacroyen ló Gudxlio, né ma diti saxoʼyibu né saityibu.

¿Diti rioladxno que Dios gony Gudxlio reʼ toib lagary móz la? Per noʼ ni gonyno pal nainy lóono guiguaʼno ló Gudxlio móz. Ló última historia ni sieed ló libro reʼ guisuidyno xí raquiin gonyno par labúu guicaʼno xilaay Jehová ni napbu par guirá ni rony ni nábu. Por ngú, bíil Midid XHOON né bisuidy ximod labúu gannlo ni raniʼ la Biblia ni gac ló dzú ni sietra.

 

LÓ MIDID REʼ

HISTORIA 114

Dzú ni guilox guirá cós mal

Ló guerr ni laa Armagedón, ¿xigony raxel Dios a Jesús par guisanirbu ló xidalguixo ángeles?

HISTORIA 115

Gudxlio sac toib lagary móz

Nírcu buñ bibany ló toib lagary sacróyen né ló dzú ni sietra Gudxlio sadxin sácni scú stoib.

HISTORIA 116

Ximod guibanyno tipzó

¿Nosi raquiin ganno chú ngú Jehová né Jesús la? O ¿xí más raquiin gonyno?