Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 73

Último ni rony mandary tzaay Israel

Último ni rony mandary tzaay Israel

JOSÍAS nosi xhoon íz nap órni rasaló rony mandary chop family xiroʼ xtuny Israel. Midid reʼ mbioxsa buñ par guidxin gony mandary. Por ngú órni Josías rasaló rony mandary, buñ ni ma nigox racné láabu par gony mandarybu gudx Israel.

Órni rasaʼ gatz íz ni ma cayony mandary Josías, rasalóbu rayopybu Jehová. Rasuʼbu mod tzaay de buñguieeu ni buny mandary xomod David, Jehosafat né Ezequías. Mbioxhlasa láabu ronybu toib cós ni raquiin balory.

Por xidzú íz, xidal israelitas gocyibu nigolú buñ mal. Rienyibu dioxh falz. Raxixipyibu nisló dioxh falz. Por ngú, Josías né buñguieeu ni racné láabu rasaló rabeʼ religión ni diti rasuidy xinésni lainy gudx Israel. Ndeʼ toib dxiin xiroʼ láani, portín xidal buñ rien dioxh falz. Reʼ labúu rabilo Josías né tipnés buñguieeu ni racné láabu casioy dioxh falz ni nap guirá buñreʼ.

Ór cú Josías raduidy dxiin a tzón buñguieeu par gann ximod gactzaay yoʼ xiroʼ ro rac adorar Jehová. Ratop gudx bidxiich par guiax dxiin ni cayac né yoʼ xiroʼ reʼ. Órni cayonyibu dxiin lainy yoʼ xiroʼ ro rac adorar Jehová, Hilquías buñguieeu ni rasanir nisló israelitas par gony adoraryibu Jehová, noʼ ni radzelbu ni rasacgulu: láani ngú libro ni nap xiley Jehová ni biduidybu Moisés ma xidzú íz ni diti noʼ chú gon pu biaʼanni.

Órni rinéyibu libro cú ronoʼ Josías, láabu ranab que goʼolyibu láani. Órni Josías racadiag, raduidybu cuent que gudx Israel diti casob xiley Jehová. Nigolú nabann rioʼbu, né por ngú rachésbu xtónbu, mod rabilo ló dibuj. Né ranibu: Jehová cadzuitz né lóono, portín bixiosno diti bisob xiley Jehová ni caa ló libro reʼ.

Josías raxel Hilquías, ni rasanir nisló israelitas par gony adoraryibu Jehová, par gann ni Jehová gony layibu. Hilquías riée riguen Huldá buñgonaʼ ni raniʼ xí gac dzú ni sietra, né ranabdiitzbu gonaʼ reʼ. Huldá raiby láabu diitz ni ná Jehová par gaibybu láani Josías: Jerusalén né guirá gudx ni napni, gac castigar layibu portín bieenyibu dioxh falz né lagarycu bidzani de cós mal. Josías, por ni bunyloʼ cós tzaay, castig reʼ diti sácni xtzúlo, sácni órni looy ma goitylo.