Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 55

Toib mbiox rony xchiin Dios

Toib mbiox rony xchiin Dios

NIGOLÚ móz nac badaʼ reʼ. Laabu Samuel. Né buñguieeu ni caguinña guicbu ngú Elí, ni rasanir nisló israelitas par gony adoraryibu Jehová. Ni riné láabu ronoʼ Elí ngú bixiosbu Elqaná né xinaʼbu Ana.

Samuel nosi nap tap o gáay íz, né radxinbu par cuésbu lainy yoʼ ro rac adorar Jehová toibsi né Elí né stipnés ni rasanir nisló israelitas. ¿Xigony bitné Elqaná né Ana a toib mbioxien xomod Samuel par gony dxiin lainy yoʼ ro rac adorar Jehová? Guisuidyno guidoni.

Nir ñac guirá ndeʼ, Ana goyoʼ nabann. Ndeʼ gocni por digaldi ñoʼ xiimbu, né goniinygolu ñapbu toib badaʼ. Por ngú, toib dzú goyebu yoʼ ro rac adorar Jehová, né gonabbu lóo Dios: ¡Jehová, diti guialadxlo naʼ! Pal looy gonylo que tzó toib xiinna, naʼ radudi xtiidza que sadudi láabu looy, par labúu gonybu xchiinlo ló guidopynac dzú ni guibanybu.

Jehová cuapy ni gonab Ana, né godudy tipnés beʼo gosanbu Samuel. Ana gondxi xiinien, né gosaló bisuidybu xiimbu ni ná Jehová órni niyeʼensabu. Ana góoch tzeʼel: Nosi cuésa que Samuel nís tidxo né ma diti guiquimbu naʼ, tzanéya láabu lainy yoʼ ro rac adorar Jehová par gonybu xchiin Jehová lagarycu.

Láani ngú ni rabino cayony Ana né Elqaná ló dibuj ca. Samuel nigolú rioladxbu gonybu xchiin Jehová lainy yoʼ ro rac adorar a Jehová, portín bixiosbu né xinaʼbu bisuidytzaay láabu. Guirá íz bixiosbu né xinaʼbu rieedyibu ritguenyibu xiinienbu ronoʼ yoʼ ro rac adorar Jehová né láaca par gony adoraryibu Jehová. Ana guirá íz láaca ritné toib lairy móz ñaron ni godibbu par Samuel.

Radudy íz, Samuel cayonysa dxiin lainy yoʼ ro rac adorar Jehová, gudx Israel né Jehová rioladxyibu mod nac Samuel. Per guiropca xiin Elí, Hofní né Finehás, diti nacyibu buñtzay. Layibu ronyibu xidal cós mal, né láaca ronyibu que stipnés diti guisob ni ná Dios. Elí non nabeʼ layibu de ñacyibu buñ ni rasanir nisló israelitas par gony goʼox, per diti ronybu láani.

Ná mbioxhlasien nac Samuel diti raduidybu lagary que cós mal ni rac lainy yoʼ ro rac adorar Jehová cuégan láabu de guiembu a Jehová. Per por xidzú íz Jehová diti ma goninébu ni toib buñ, portín tidxósi buñ nigolú nadxi láabu. Órni Samuel ranísbu tidxo más, ndeʼ ni rac.

Ro náaxh natiasy Samuel lainy yoʼ ro rac adorar Jehová, bicadiagbu toib ni goní, ndeʼ goleʼ bacaʼal lóbu. Láabu cuapybu: Reʼ noʼya. Né raxonybu riásbu riebu ronoʼ Elí, né ranibu: Bicarudxlo naʼ, né reʼ noʼya.

Per Elí racapy: Naʼ diti bicarudxi looy, bibiguet goʼot. Por ngú Samuel rabiguet ló xiloʼon stoib.

Rarop buelt racadiagbu rudx reʼ stoib: ¡Samuel! Por ngú Samuel riás né rabiguet ronoʼ Elí, né ranibu: Bicarudxlo naʼ, né reʼ noʼya. Per Elí racapy: Diti bicarudxi looy xiingaʼna. Bibiguet goʼot. Né Samuel rabiguet ló xiloʼon stoib.

Ni rion buelt racadiagbu rudx reʼ stoib: ¡Samuel! Por ngú Samuel riás né rabiguet ronoʼ Elí. Né Samuel ranibu: Reʼ noʼya, nigoreʼ looy nga ni cacarudxlo naʼ. Nigoreʼ Elí nann que Jehová ngú ni cacarudx. Raibybu a Samuel: Goygaʼat stoib, né pal láabu ranibu, looy guicapylo: Goní Jehová portín ni rony xchiinlo cacadiag looy.

Ngú ni rony Samuel órni Jehová racarudx láabu stoib. Nigoreʼ Jehová raiby a Samuel que sony castigarbu a Elí né guiropca xiin. Diti xidzú, Hofní né Finehás raityibu ro cacalóyibu filisteos, né órni Elí ran ni góc, riabbu riaʼach yainybu né raitybu. Modreʼ góc guirá ni goní Jehová.

Samuel ranís, né radxinbu racbu último juez de gudx Israel. Órni radxiin racbu buñgol, gudx Israel raiby láabu: Golú toib buñ ni gony mandary lóodo. Samuel diti nainy láabu gonybu ndeʼ, portín ni rony mandary layibu ngú Jehová. Per Jehová raiby láabu que guicadiagbu ni ná gudx Israel.

1 Samuel 1:1-28; 2:11-36; 4:16-18; 8:4-9.