Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 43

Josué buñguieeu ni rasanir

Josué buñguieeu ni rasanir

MOISÉS nainy guioʼbu gudx Canaán né israelitas. Por ngú raibybu a Jehová: Jehová, ranába lólo biduidy lagary naʼ tudi guʼuc Jordán, par labúu guibíya lagary móz. Per Jehová góoch láabu: ¡Ma noʼ! ¡Diti guisetlalo nga stoib! ¿Nanlo xigony góoch Jehová láabu ndeʼ la?

Jehová goní ndeʼ por ni bunybu órni godimbu xiacbu ló guiee. Bisednaladx: Moisés né Aarón diti bunyxiroʼbu laa Jehová. Diti goníbu nisló Israel que Jehová ngú ni goleʼ nís lad guiee. Por ngú Jehová góoch layibu que diti saduidy lagary tzóyibu lainy gudx Canaán.

Diti godudy xidal beʼo, de goló goity Aarón, Jehová raiby a Moisés: Caa noʼ Josué, né biné láabu nisló gudx né nisló Eleazar ni rasanir nisló israelitas par gony adoraryibu Jehová. Nisló guiráyibu goní que Josué ngú buñguieeu ni guisanir nislóyibu nigoreʼ. Moisés rony mod raiby Jehová láabu, xomod rabilo ló dibuj reʼ.

Ór cú Jehová raiby a Josué: Nadip góc, né diti guidzuibylo. Looy guisanirlo nisló israelitas né sagoʼlo layibu lainy gudx Canaán ni naʼ goniya guidudi lóoto, né naʼ tzóya né looy.

Jehová raibybu Moisés guiaʼpybu né guixopbu guic dainy ni laa Nebo ni rian ronoʼ gudx Moab. Desde lagary reʼ Moisés labúu rabí guʼuc Jordán né rabíbu lagary sacroyen ni nap Canaán. Jehová raibybu Moisés: Ndeʼ layoo ni goniya guidudi xiin Abrahán, Isaac né Jacob. Ma bidudi lagary looy bibiʼlo láani, per diti guidudi lagary que looy guioʼlo lagary reʼ.

Laidy dainy reʼ ni góc laa Nebo goity Moisés. Napbu 120 íz órni goitybu. Nadip nacbu né nasacdxiich bisalóbu órni goitybu. Gudx Israel nabann rioʼyibu né guiráyibu nigolú ribdxaʼyibu ni goity Moisés. Per rabaladxyibu que nigoreʼ Josué ngú buñguieeu ni guisanir nislóyibu.