Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 34

Toib galrro copy

Toib galrro copy

¿NANLO xí láani catop buñ layoo la? Ralooypani yel. Niquiichni, nalasieʼnni né naraʼyni. Per ditini yel, nacní ni labúu ro buñ. Ma godudy más de toib beʼo de goló bireʼ israelitas de gudx Egipto. Noʼsayibu ló yoovich. Lagarycu yaidygolú galrro par gua buñ, por ngú ratzotz roʼyibu: Más galán nagaity Jehová lóono lainy gudx Egipto. Lagarycu godóno nitisi nainy lóono.

Por ngú Jehová raniʼ: Goni que guiab ni gua buñ layoo. Né ngú ni ronybu. Raraa stoib gueʼel cú, órni israelitas rabíyibu cós niquiich reʼ ni dxee layoo, ranabdiitzyibu: ¿Xí láani?

Moisés raniʼ: Ndeʼ galrro ni Jehová raduidy lóoto par guáto. Buñ rimbu láani MANÁ. Maná reʼ láani toib galrro ni nac xomod páanax ni riné dxin búscer.

Moisés raiby a buñreʼ: Cada toibto colguitop ni labúu guáto. Por ngú, guirá rosil ronyibu ni raiby Moisés layibu. Né órni ma rarecaa lóo Govitz né ma rotni, maná ni rian layoo rayaani. Moisés láaca raniʼ: Diti noʼ chú labúu coʼtzaay maná par stoib dzú. Per noyibu rony láani.

¿Nanlo xí rac órni riotzaayni la? ¡Raraa stoib dzú maná ni riotzaay rioʼ bicoity láani né rasaló ralaʼni mal!

Per Jehová raiby layibu que toib dzú lainy xomal labúu guitopyibu maná ni labúu guáyibu ló chop govitz, dzú xhoop, dzúcu rimbuno láani xomod dzú vierna. Né Jehová raiby layibu que coʼtzaayibu ni guáyibu ni rarop dzú, portín diti sonybu que guiabni ló dzú gatz ni rimbuno xomod dzú sábda. ¡Órni ragoʼtzaayibu maná reʼ hasta dzú gatz xomod raiby Jehová layibu diti rioʼ bicoity maná ni ratopyibu né diti ralaʼni mal! ¡Nacní stoib galrradziguiaʼ ni rony Jehová!

Guirá íz ni goyoʼ israelitas ló yoovich, godóyibu maná.

Éxodo 16:1-36; Números 11:7-9; Josué 5:10-12.