Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 47

Toib gobáan gudx Israel

Toib gobáan gudx Israel

¡BIBIʼ buñguieeu xí ni cacachbu lainy yoʼ lairy ni napbu! Toib lairy móz, tiplaʼ or né tipnés nilas de plata. Guirá ndeʼ golébu láani lainy gudx Jericó. Per rasetnaladxlo, ¿xí goní Josué que gac né guirá cós reʼ?

Guirá ndeʼ non nanitlóyibu láani, per or, né plata non ninéyibu láani yoʼ ro rac adorar Jehová. Buñreʼ diti bisobyibu Dios. Golambu ni nac xtuny Dios. Buñguieeu reʼ laa Acán, né buñ ni noʼ né láabu ngú xfamilybu. Guibino xí góc.

Después ni Acán golann guirá ndeʼ, Josué raxel tipnés buñguieeu par tíil né gudxrop ni góc laa Hai. Per gudx Hai rony gann layibu. Tipnésyibu raity, né stipnésyibu raxony. Josué nigolú rioʼ nabann. Josué raquiʼich lóo layoo né raibybu a Jehová: ¿Xigony raduidylo lagary guisaclodo ndeʼ?

Jehová racapy láabu: ¡Biás! Israel biab ló galkié. Cuaʼyibu cós ni non nanitló o cós ni non ninéyibu yoʼ ro rony adorarto naʼ. Golannyibu toib lairy móz né diti ma bisetyibu ni bunyibu. Diti sasiaba xilaaya ro nóoto hasta que guinitlóto lairy móz cú né buñ ni golann cós reʼ. Jehová raiby a Josué que salooybu chú ngú buñ mal reʼ.

Ór cú Josué ratop gudx Israel, né Jehová bilooy buñguieeu mal ni laa Acán. Acán ná: Biab ló galkié. Bibiʼya toib lairy móz né tiplaʼ or, né tipnés nilas de plata. Bisobladxi guirá cós reʼ cuaʼya láani. Labúu sadzelto guirá ndeʼ ro bicach láani lainy yoʼ lairy ro rabésa.

Órni radzelyibu guirá cós reʼ ritnéyibu láani ronoʼ Josué, láabu raibybu a Acán: ¿Xigony goloʼlo lóodo ló galnagan? ¡Nigoreʼ Jehová sony láani looy! Ór cú guirá buñ ragasguiee Acán né xfamily hasta raityibu. ¿Diti rasuidy ndeʼ lóono que diti non guicaʼno cós ni diti nac xtunyno la?

Órni ma godudy guirá ndeʼ, Israel riée radíilyibu stoib né gudxrop ni laa Hai, né nigoreʼ Jehová racné layibu né ronyibu gann.