Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 30

Yac gúch ni cacáa guii

Yac gúch ni cacáa guii

MOISÉS ro cayopybu guix par guá guirá xiil ni cayambu bidxinbu lagary ni góc laa Horeb, laidy dainy reʼ bibiʼbu toib yac gúch ni cacáa guii, né ¡yac reʼ diti raʼijni!

Moisés bidziguiaʼbu. Né goníbu: Tzabíya xi cayac né yac gúch ni noʼ ca. Órni bibigbu ronoʼ yac gúch cú goyoʼ toib ni goní né láabu: Diti guibiglo más. Goleʼ galguit ni caa ñeʼlo, portín naʼ noʼya reʼ. Jehová biquiimbu toib ángel par goninébu Moisés por ngú Moisés bicachlan lóo.

Ór cú Dios góoch láabu: Rabíya xcudxi nigolú cadudyibu ló galnagan lainy gudx Egipto. Naʼ salaaya layibu né caxel looy par cuélo layibu de lagarycu. Jehová guinébu xcudxbu a toib lagary mózdiguieʼ ni laa Canaán.

Moisés cuapy: Diti noʼ chú sagoʼ cuent naʼ, ¿ximod labúu gony ndeʼ? Né pal tzaaya layibu saibyibu naʼ: ¿Chú bixel looy? ¿Xí guiniya ór cú?

Dios goní, ndeʼ guicapylo layibu: JEHOVÁ, Dios xtuny Abrahán, Dios xtuny Isaac né Dios xtuny Jacob bixelbu naʼ ro nóoto. Jehová goní: Ndeʼ laaya por tipzó.

Moisés cuapybu Dios: Pal diti raluladxyibu que looy bixel lo naʼ, ¿xí goni ór cú?

Dios gonabdiitz láabu: ¿Xí láani caʼlo ñalo?

Ór cú Moisés cuapy: Tiplaʼ yac.

Dios goní: Bisal láani layoo. Órni Moisés buny láani, yac reʼ gocni toib beʼel. Ór cú Jehová bunybu toib cós ni radziguiaʼ buñ né goníbu: Goloʼ ñalo lainy xhaplo. Moisés buny láani, né órni golébu ñabu niquiichni xomod yel né ralooypani caa galguitz ni laa lepra ñabu. Ór cú Moisés cuaʼ xcalnadip Jehová par labúu ñony guirá ni radziguiaʼ buñ, ni rion buelt. Né por último Jehová góoch láabu: Guirá cós ni radziguiaʼ buñ gony que guirá israelitas guiluladxyibu que naʼ bixel looy.

Moisés bibiguet lidx né gochbu a Jetró: Canab lólo, que guiduidyloʼ lagary naʼ guibiguet Egipto né tzáguen ximod noʼ guirá xfamily ni noʼ Egipto. Ór cú Jetró gochbu Moisés que sacró guiebu. Né Moisés gonás néz bibiguet Egipto.