Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 19

Xidal xiin Jacob

Xidal xiin Jacob

¿RABILO guirá xiin Jacob ni noʼ ló dibuj reʼ la? Layibu ngú doce mbiox ni bidxin góc xiin Jacob. Per láaca goyoʼ xiimbu ni góc buñgonaʼ. ¿Nanlo ximod laayibu la? Guisuidyno de layibu.

Lea gosanbu Rubén, Simeón, Leví né Judá. Órni Raquel biduidy cuent que diti cayoʼ xiimbu bisac nabambu. Por ngú, biduidybu xcriatbu Bilhá a Jacob, né Bilhá goyoʼ chop xiimbu ni góc laa Dan né Neftalí. Ór cú Lea láaca bunybu scúca biduidybu xcriatbu ni góc laa Zilpá a Jacob, né Zilpá gosanbu Gad né Aser. Lea láaca goyoʼ más xiimbu ndeʼ góc laa Isacar né Zabulón.

Bidxin dzú ma labúu goyoʼ toib xiin Raquel, golébu laa ndeʼ José, ló historia ni sietra guisuidyno más de José, portín láabu bidxin gócbu toib buñxirop. Guiráyibu góc once xiin Jacob ni gopbu, órni noʼbu né Labán bixios Raquel.

Jacob láaca goyoʼ xiimbu buñgonaʼ, per la Biblia nosi laa toibticabú rasetlaa, láabu góc laa Dina.

Bidxin dzú Jacob bisiambu Labán né bibiguetbu Canaán. Bitopbu xfamilybu né guirá xilieen né guirá clas nimal ni gopbu né gonasbu néz séeyibu.

Órni ma bibiguetbu Canaán, Raquel gosann stoib badaʼ. Ndeʼ gocni órni noʼbu ló néz. Por ni diti labúu gosann Raquel badaʼ reʼ sacró, goitybu. Per badaʼyen cú nasac gool. Né Jacob goleʼ laabu Benjamín.

Guisetnaladxno laa doce xiin Jacob portín guidopy gudx Israel bieed de layibu. Scú láani doce family xiroʼ ni goyoʼ Israel sinéni laa chii xiin Jacob né chop xiin José. Isaac bibanybu más íz de goló gool guirá mbioxtee reʼ, né bibaladxbu ni goyoʼ xiacbu. Guibino xi gosaclo xiacbu, Dina.