Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 17

Cuach ni diti góc toibsi clas

Cuach ni diti góc toibsi clas

MBIOXHLAS ni rabilo reʼ diti toibsi clas buñ nacyibu. ¿Nanlo ximod góc laa guiropca mbioxhlas ca la? Ni bigaity mainy guiʼix láabu ngú Esaú, ni ran cú xilieen ngú Jacob.

Esaú né Jacob nacyibu xiin cuach Isaac né Rebeca. Isaac bixiosbu, bioladx guirá mod ni buny Esaú portín láabu bigaitygoluʼbu mainy guiʼix né bitnébu galrro par guáyibu. Rebeca gondxibu más Jacob portín Jacob góc buñdzuu né buñtzay.

Bixiogolbu Abrahán nabanysa, por ngú, labúu gonyno xpensaryno que órni Abrahán goní de Jehová, Jacob bioladx né bicadiag. Abrahán goitybu órni bisaʼbu 175 íz, par dzúcu chop cuach reʼ ma nap 15 íz.

Órni Esaú bisaʼ 40 íz bitzñabu né chop buñgonaʼ de gudx Canaán. Ndeʼ buny que Isaac né Rebeca ñoʼ nabann, portín chop buñgonaʼ reʼ diti buny adoraryibu Jehová.

Goyoʼ toib dzú noʼ ni buny que Esaú bidzuitzné buch Jacob. Bidxin dzú ni ma guiduidy Isaac laay xiin lagol. Esaú golés laay cú portín láabu lagol ló Jacob. Per Esaú nír bitoʼbu láani cuaʼ Jacob, laay ni non nacaʼbu. Dzú ni yása gályibu Dios goní que Jacob ngú ni non guicaʼ laay cú. Né scú gocni, Isaac biduidybu laay cú cuaʼ Jacob.

Órni Esaú gon ndeʼ bidzuitznébu Jacob. Nigolú bidzuitzbu né goníbu guigaitybu Jacob. Órni Rebeca gon ndeʼ biduidyni galrasaʼ láabu. Por ngú, gochbu Isaac ni nac tzeelbu: Nigolú guioʼopni lóono pal xiingaʼnno Jacob gotzña né toibtica buñgonaʼ ni nac de Canaán.

Por ngú, bixelcaʼbu né gochbu a xiingaʼnbu Jacob ndeʼ: Diti guicaʼlo toib buñgonaʼ de gudx Canaán. Más galán ngú, goyee ro rabés bixiogol lo Betuel ni noʼ gudx Harán. Bitzña né toibtica xiac Betuel xiindzap Labán.

Jacob bisobdiitz ni góoch bixiosbu láabu né goyoʼbu néz né séebu ro rabés xfamilybu gudx Harán.