Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 16

Toib gonaʼ tzaay ni guicaʼ Isaac

Toib gonaʼ tzaay ni guicaʼ Isaac

¿RIMBULO gonaʼ ni noʼ ló dibuj reʼ la? Laabu Rebeca. Né buñguieeu ni cabés láabu ngú Isaac. Gonaʼ reʼ guidxin gac tzeelbu. ¿Nanlo ximod gocni par nacaʼ saʼyibu la?

Guibino guidoni, Abrahán bixios Isaac goniiny láabu que tzeʼel xiimbu ñac toib gonaʼ tzaay. Diti goniiny láabu nacaʼ Isaac toib buñgonaʼ de Canaán, portín buñreʼ dioxh falz bieenyibu. Por ngú, Abrahán góoch toibtica xomós: Nainy naʼ que guibiguetlo ronoʼ xfamily gudx Harán né guitnélo toib buñgonaʼ par gac tzeʼel Isaac.

Órcuca xomós Abrahán cuaʼ chii camey né gonás néz sée. Órni mápa guidxinbu ro rabés family xtuny Abrahán, bisagadzubu roʼ toib pós. Mápa godzudaʼ láani, órni guirá buñgonaʼ riée ratuidy nís roʼ pós. Por ngú, xomós Abrahán gonab lóo Jehová: Buñgonaʼ ni cué nís par naʼ né guirá camey ni sitnéya láabu ngú ni looy cabúlo par gac tzeʼel Isaac.

Ór cú Rebeca bidxin par cué nís. Órni xomós Abrahán gonab tidxo nís láabu par gueʼ, láabu biduidybu nís goʼ xomós Abrahán. Ór cú láabu gosalobu golébu siil nís par guirá camey ni sitné xomós Abrahán ni calangulu nís. Nadip bunybu dxiin portín guirá camey nigolú nadip reʼmu nís.

Órni Rebeca bilox, xomós Abrahán gonabdiitz láabu ximod laa bixiosbu. Láaca gonabdiitzbu pal labúu nadudybu gueʼel rioʼ lidxyibu. Rebeca cuapy: Bixiosa ngú Betuel, né rioʼ noʼ lagary par guiaʼanlo. Xomós Abrahán ma nambu que bixios Betuel góc laa Nacor, ndeʼ góc buch Abrahán. Por ngú, bixixipbu né biduidybu guixquix Jehová portín Jehová biné láabu ronoʼ stipnés family xtuny Abrahán.

Goxin cú xomós Abrahán gochbu Betuel bixios Rebeca né Labán bisan Rebeca xigony noʼbu cú. Guiropyibu goníyibu que labúu tze Rebeca par gony galtzeʼel né Isaac. Gonabdiitzyibu Rebeca, ¿náni looy tzélo né láabu la? Rebeca goní, que nainy láabu tzébu. Por ngú, stoib dzúcu gonásyibu néz né cuaʼyibu camey par cubyibu ló néz né bibiguetyibu Canaán.

Órni bidxinyibu ma gueʼel láani, ór cú Rebeca bibiʼbu toib buñguieeu ni casaa lainy guiʼix. Láabu ngú Isaac né nigolú bibaladxbu órni bibiʼbu Rebeca. Xinaʼbu Sara pénsa bisaʼ tzón íz de goló goity, por ngú, láabu nabann noʼsabu. Per nigoreʼ Isaac gosaló gondxigolubu Rebeca né bibaladxbu stoib.