Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 32

Chii plagas

Chii plagas

BIBIʼ guirá dibuj reʼ. Ló cada toibni rabino xi plagas bixel Jehová par gudx Egipto. Ló primer dibuj reʼ rabilo Aarón caguimbu xiacbu ló guʼuc ni góc laa Nilo. Ór cú nís guʼuc reʼ bidxinni gocni runy, né beel ni noʼ lainy guʼuc reʼ goity né guʼuc reʼ gosaló bilanikni.

Nigoreʼ Jehová buny que nareʼ mbuuch lainy Nilo. Né goyoʼyimu lainy horno, lainy xigyac ro ronytzaayibu páa né ronoʼ loʼon né guirá mbuuch reʼ goyoʼyimu guirá lad. Órni guirá mbuuch reʼ goity, egipcios bitop montón layimu, né gudx Egipto nigolú bilanikni.

Ór cú Aarón godimbu xiacbu layoo, né yodée reʼ gocni malatz, láamu nacmu toib nimalien ni rasapy né ni rot, né ndeʼ góc ni rion plaga lainy gudx Egipto.

Stipnés plagas cú nosi egipcios bunyni mal, per israelitas diti noʼ xi gosacloyibu. Ni rasaʼni tap plaga gocni por bionn, né goyoʼyimu laniolidx guirá egipcios. Né ni rasaʼ gáay plaga cú bigaityni xidalguixo xinimal egipcios. Xidal yós, xiil né chiv ni gop guirá egipcios goityimu.

Nigoreʼ Moisés né Aarón bisalbu par guiaʼ por ladxña dée, né ndeʼ goleʼ gutz laidy guirá buñ, né láaca laidy guirá xinimalyibu bireʼ gutz. Ndeʼ bidxin góc ni rasaʼ xhoop plaga.

Bilox godudy guirá ndeʼ Moisés goliskiaʼ ña, né Jehová buñ que ñac guié guisioʼo né guié laver, guiédaʼre nigolú nadzuʼpy gocni né egipcios diti ma bibiʼyibu guiérodann xomod guié reʼ.

Ni rasaʼ xhoon plaga bitné xidalguixo gozóo. Antes né después de ngú diti goyoʼ xidalguixo gozóo. Nimal reʼ godóyimu guirá guix ni guié laver diti binitló.

Ni rasaʼ gaʼ plaga gocni galnacay. Ló tzón govitz goyoʼ galnacayaskin guidopynac gudx Egipto, per ro golés guirá israelitas diti goyoʼ galnacay.

Órni mápa guilox tudy plagas ni Dios bixel ronoʼ egipcios, Dios góoch a xcudx que nagáasyibu xiruny toib xiil o chiv roʼ puert riolidxyibu. Ór cú ángel xtuny Dios godudy lainy gudx Egipto, né órni ángel reʼ rabíbu runy roʼ toib puert diti ragaityibu ni toib buñ ni rabés cú. Per órni rabíbu que diti góos runy roʼ toib puert órcuca ragaitybu xiin lagol family né nimal ni nirdiguié gool. Ndeʼ ni rasaʼ chii plaga ni godudy Egipto.

Órni ma godudy última plaga reʼ Faraón biduidy lagary que guirá israelitas nareʼ, né como ma noyibu puext, goxincuca gosaló bireʼyibu Egipto.