Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

MIDID 2

Guiérodann hasta órni bireʼyibu Egipto

Guiérodann hasta órni bireʼyibu Egipto

Nosi xhoon buñ bilaa órni góc guiérodann, per diti xidzú íz bidxin gocyibu xidalguixo buñ. Abrahán gool 352 íz de goló biab guiérodann cú ló Gudxlio. Guisuidyno ximod Dios buny ni goníbu que Abrahán tzó toib xiin ni gac laa Isaac. De guirop xiin Isaac Dios golú Jacob.

Jacob gop toib family rodann, goyoʼ doce xiin buñguieeu né láaca tipnés buñgonaʼ. Chii xiin Jacob bianladxyibu buchbu ni más mbioxhlasien ni góc laa José, né bitoʼyibu José par ñoʼ xan xomandary egipcios. Más xidzú José bidxin góc toib buñnan ni buny mandary Egipto. Órni bieed toib galsii, José goloʼ prueby a guirá buch par labúu ñanbu pal layibu ma bisian mod nac. Bidxin dzú guirá xfamily Jacob ni góc laa israelitas bidxinyibu Egipto. Guirá ndeʼ gocni órni ma godudy 290 íz de goló gool Abrahán.

Guirá dzú ni bibany israelitas lainy gudx Egipto gocni 215 íz. Órni goity José goyoʼyibu xan xomandary Faraón. Godudy xidal íz né Moisés gool, ór cú Dios biquiin láabu par goleʼ guirá israelitas xan xomandary guirá buñreʼ. Pal ragabno guirá íz reʼ rasaʼni 857 íz de historia ló Midid CHOP.

 

LÓ MIDID REʼ

HISTORIA 11

Primer bip ni gonaa lóo

¿Xí láani guisetnaladxlo órni guibiʼlo toib bip lainy guibá?

HISTORIA 12

Buñ rasaʼ toib torre nasoʼ

Dios diti bioladx órni buñ bisaʼ toib torre nasoʼ por ngú bitzaʼbu xtiitz guirá buñreʼ por ngú ló naareʼ noʼ xidal diitz.

HISTORIA 13

Abrahán ximig Dios

¿Xigony gosaguel Abrahán nasian lidx par nabésbu lainy yoʼ lairy?

HISTORIA 14

Dios ragoʼ prueby fe xtuny Abrahán

¿Xigony gonab Dios a Abrahán que nagaitybu Isaac?

HISTORIA 15

Tzeʼel Lot bidxiguet lóo

¿Xí rasuidyni lóono?

HISTORIA 16

Toib gonaʼ tzaay ni guicaʼ Isaac

¿Xigony góc Rebeca toib galán buñgonaʼ par Isaac? ¿Por ni gócbu toib gonaʼ móz la? o ¿Xigony?

HISTORIA 17

Cuach ni diti góc toibsi clas

Isaac binladxbu más a Esaú per Rebeca binladxbu más a Jacob.

HISTORIA 18

Jacob riée Harán

Jacob rotzñabu primer né Lea ná ronladxbu más a Raquel.

HISTORIA 19

Xidal xiin Jacob

Tigaaga family xiroʼ bireʼ laayibu xomod góc laa 12 xiin Jacob.

HISTORIA 20

Dina riab ló galnagan

Gosaclobu ngú por ni diti golútzaybu ximigbu.

HISTORIA 21

Rianladxyibu José

¿Xigony tipnés buch José goniiny nagaity láabu?

HISTORIA 22

José noʼ press

Ragoʼyibu José press diti pór ni bunybu cós mal xalagary ngú pór ni bunybu cós tzaay.

HISTORIA 23

Xpacaʼal Faraón

Gatz vac né gatz doo ni bibiʼ Faraón ló xcaʼal, ¿noʼ ni raduidyni diitz la?

HISTORIA 24

José ragoʼ prueby buch

¿Ximod labúu ñan José pal guirá buchbu ma diti nac buñ mal xomod dzú ni bitoʼyibu José?

HISTORIA 25

Family ni radxiin Egipto

¿Xigony xfamily Jacob bireʼ laayibu israelitas né diti jacobitas?

HISTORIA 26

Job rony ni ná Dios

Job bisnit guiráxadit xcós, bixoʼbu né guirá xiimbu goity. ¿Dios bituidy láabu ló galrrioʼob la?

HISTORIA 27

Toib Faraón mal rony mandary Egipto

¿Xigony buny mandary Faraón que ñaity guirá xiin israelitas ni nac buñguieeu?

HISTORIA 28

Badaʼ ni laa Moisés ralaa

Xinaʼ Moisés biyopy mod par diti ñoʼ ni nagaity xiinienbu.

HISTORIA 29

Xigony bixony Moisés

Moisés buny pensary que ma noʼbu puext par nalaabu guirá israelitas órni gopbu 40 íz, per diti bidxin gocni scú.

HISTORIA 30

Yac gúch ni cacáa guii

Después ni Dios rony xidal galrradziguiaʼ raibybu Moisés que ma bidxin ór que cueʼbu gudx Israel de Egipto.

HISTORIA 31

Moisés né Aarón rieyibu nisló Faraón

¿Xigony diti ragoʼ Faraón cuent ni raiby Moisés láabu né diti raduidybu lagary tzee guirá israelitas?

HISTORIA 32

Chii plagas

Dios bixel chii plagas ronoʼ gudx Egipto portín Faraón diti biduidybu lagary que guirá israelitas nareʼ ñee.

HISTORIA 33

Cadudyibu nisdaʼ Xináa

Moisés raxal galaʼ nisdaʼ Xináa por xcalnadip Dios né guirá israelitas rasaló radudy ló yoovich.