Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Xi libriya ni rasuidy historias xtuny la Biblia

 HISTORIA 7

Toib buñguieeu ni gop balory

Toib buñguieeu ni gop balory

ÓRNI bidal buñ ló Gudxlio xidalyibu buny cós mal xomod Caín. Per goyoʼ toib buñguieeu ni diti góc xomod layibu. Góc laabu Enoc. Láabu gopbu balory. Buñ ni biguaʼ né láabu pór cós mal buny, per Enoc diti bisiambu de biembu Dios.

¿Nanlo xigony guirá buñ ni bibany dzúcu nigolú bunyibu cós mal la? Buny xpensarylo, ¿chú buny que Adán né Eva diti nasobdiitzyibu Dios né ñoyibu cuánnax ni Dios góoch layibu diti non guáyibu? Ndeʼ góc toib ángel ni diti bisob Jehová. La Biblia raniʼ que ángel mal reʼ laabu Buñdzab. Rayobybu mod par gacno buñ mal.

Toib dzú Dios gochbu Enoc que guinibu toib diitz ni guirá buñ diti rioladx guicadiag. Enoc gochbu a guirá buñreʼ: Guidxin dzú Dios guinitlo guirá buñ mal. Ndeʼ sigory bitzuitz guirá buñ ni bicadiag láabu. Sigory biyopyibu mod par nagaityibu Enoc. Por ngú, Enoc gócbu toib buñ ni nap balory par labúu guinibu ni gony Dios.

Dios diti biduidy lagary que Enoc nabany más xidzú toibsi né guirá buñ mal ni goyoʼ cú. Nosi bibanybu 365 íz. ¿Xigony ranino «nosi 365 íz»? Portín dzúcu goyoʼ buñ más nadip né bibanyibu más que ló xtzúno. ¡Scú láani, Matusalén xiin Enoc bibany 969 íz!

Órni ma goity Enoc, guirá buñreʼ bunyibu más cós mal. La Biblia ná que guirá ni goyoʼ ló xpensaryibu pór mal gocni guirá ór. Ló Gudxlio goyoʼ pórsi cós mal.

¿Nanlo xigony goyoʼ xiroʼ galnagan ló Gudxlio dzúcu la? Buñdzab noʼ ni biquiimbu né ndeʼ biné layibu bunybu cós mal. Guibino xi ndeʼ buny Buñdzab.

Génesis 5:21-24, 27; 6:5; Hebreos 11:5; Judas 14, 15.