Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 HISTORIA 6

Toib góc buñtzay né toib góc buñ mal

Toib góc buñtzay né toib góc buñ mal

NIGOREʼ bibiʼ Caín né Abel. Guiropcabu ma nigox nacyibu. Caín ronybu dxiin ló layoo. Ragobu binii né rasagaʼbu yac cuánnax ni ro buñ.

Abel ran xiil. Láabu rioladxbu ganbu xilieen. Guiráyimu ranisyimu né radxiin racyimu xiil nigox, né diti xidzú radalyimu né ma xidalmu rap Abel.

Goyoʼ toib dzú guiropcabu binéyibu ni biscatyibu Dios. Caín riné galrro ni láabu bidxiʼpbu. Abel riné toib xilieen ni más móz nac ni napbu. Jehová rioladx ni rony Abel né ni láabu rascad. Per diti rioladxbu ni rony Caín né ni Caín riné. ¿Nanlo xigony la?

Ditini por ni más móz nac ni Abel riné que xtuny Caín. Portín Abel buñtzay láabu. Randxibu Jehová né buchbu. Per Caín mal nacbu diti nadxibu buchbu.

Por ngú, Jehová góoch a Caín natzá mod ni nac. Per Caín diti goloʼ cuent. Cadzuitzgolúbu portín Dios golú Abel. Caín góoch Abel: Tzóno guiʼix laidy dainy. Ruc guiropsibu goyobu né cú Caín bunynaa láabu. Nadip bunynaa Caín láabu né goitybu. ¿Raluladxlo que ni Caín buny nigolú mal gocni la?

Ná Abel goity Jehová rasetnaladx láabu. Abel buñtzay gócbu, né Jehová diti rialadx buñ ni nac de clas cú. Por ngú, sadxin toib dzú que Jehová gony que Abel guibiguet guibany stoib. Né dzúcu Abel ma diti saity. Labúu sabanybu tipzó ló Gudxlio. ¿Diti galán ngú guimbuno buñ xomod láabu la?

Dios diti rioladx buñ ni rony xomod Caín. Órni Caín bigaity Abel, diti xidzú Dios buny castigar láabu, Dios bixel láabu sit de ronoʼ xhomilbu. Caín sée salés stiplad né binébu toibtica bisanbu né ndeʼ bidxin góc tzeelbu.

Goduidy dzú gosaló goyoʼ xiinyibu. Stipnés xiin Adán né Eva láaca bitzñayibu né goyoʼ xiinyibu. Diti xidzú gosaló bidal buñ ló Gudxlio. Guimbuno tipnésyibu.