Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 16

Bisetlaa cós ni racné buñ

Bisetlaa cós ni racné buñ

Job 16:5

NI RAQUIIN GONYLO: Diti nosi guiniʼlo de galnagan, goniʼ ximod guireʼno ló galnagan, né láaca goniʼ cós ni sacné lóono gapno confianz.

XIMOD GONYLO LÁANI:

  • Gop confianz que buñ ni cacadiag looy sasob ni caniʼlo. Gop confianz que herman ni cacadiag looy nainy layibu gonyibu ni ná Jehová. Pal labúuni, órni guiduidylo consej, nír buny felicitar layibu né guidopy xcalnabanylo.

  • Diti guiniʼlo cós ni diti racné. Labúu guiniʼlo láani pal nigolúpa caquiinni. Ton xtuny guidopy xtiscurslo non gacnéni buñ.

  • Biquiintzay Xtiitz Dios. Bisetlaa ni Jehová ma buny, ni cayonybu né ni gonybu por buñgudxlio. Goniʼ xi cabésno ló dzú ni sietra né biduidy balory layibu.