Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 11

¿Ximod racné lóono litz ni sieed ló la Biblia?

¿Ximod racné lóono litz ni sieed ló la Biblia?

1. ¿Xigony raquiinno que tzó ni guilitz lóono?

¿Ximod litz ni sieed ló la racnéni lóono gapnó cuidad? SALMO 36:9.

Dios ni Bisaʼ lóono más napbu galnann. Bixiosno Dios ranbu lóono xomod toib buñguieeu ni ran xiin. Diti goniiny láabu que nareʼno tiplad. (Jeremías 10:23) Xomod toib mbioxien ni raquiin que bixiosbu gacné láabu, láaca raquiinno que Dios coʼ lóono ló néz. (Isaías 48:17, 18) Litz ni sieed ló la Biblia ni ragonés lóono nacní toib galrrascad ni raduidy Dios lóono. Bíil 2 Timoteo 3:16.

Xiley Jehová né litz ni sieed ló Xtiitzbu la Biblia rasuidyni lóono ximod guibanyno galán ló naareʼ, né raslooyni lóono ximod labúu guibanyno tipzó ló dzú ni sietra. Dios bisaʼ lóono, por ngú xinésni ngú guisobno né guidopy xcalnabanyno litz ni raduidybu lóono ló la Biblia. Bíil Salmo 19:7, 11; Revelación 4:11.

2. ¿Xí láani ngú litz ni sieed ló la Biblia?

Litz láani ngú diitz ni nigolú rasac ni rasuidy la Biblia. Leyes ló chop tzónsi diitz rabyni lóono xí ni non gonyno o xí diti non gonyno. (Deuteronomio 22:8) Non guiquiinno xcalrrienno par guienno ximod guiquiinno litz ni sieed ló la Biblia órni diti radzelno xi gonyno. (Proverbios 2:10-12) La Biblia rasuidy que ni lóono nabanyno nacní toib galrrascad xtuny Dios. Litz reʼ racnéni lóono guirá ór ló dxiin, lidxno, né laʼga soʼno ló néz. Ronyni que lóono gapnó cuidad par diti cuenunysi gonyno. Bíil Hechos 17:28.

3. ¿Xí chop litz ni más rasac noʼ?

Jesús goní de chop litz ni más rasac. Primer litz ni goníbu, gandxiʼno, guimbuno né gonyno ni ná Dios guirá ór, ndeʼ rasien lóono xigony bisaʼ Dios buñgudxlio. Litz reʼ non guicaano cuidad láani guirá ór  laʼga nabanyno. (Proverbios 3:6) Guirá buñ ni rasob litz reʼ sacyibu ximig Dios né sabanyibu sacroyen por tipzó. Bíil Mateo 22:36-38.

Litz ni rarop racnéni lóono guiguaʼno goxt né saʼno. (1 Corintios 13:4-7) Pal rasobno litz reʼ sagobiono saʼno mod ragobioo Dios buñgudxlio. Bíil Mateo 7:12; 22:39, 40.

4. ¿Ximod racné lóono litz ni sieed ló la Biblia?

Litz rasuidyni ximod gandxiʼ né guiguaʼ buñ né xfamily toibsi. (Colosenses 3:12-14) Xtiitz Dios láaca racnéni family órni ralitzni que buñ ni ma noʼ tzeʼel diti guisian saʼ. Bíil Génesis 2:24.

Órni rasobno ni ná la Biblia, racnéni lóono guisacno sacró né racnéni lóono par tudyno dzú. Buñ ni raguiix mós rayopy pór buñ ni racaa cuidad mod rony dxiin né ni natzaay xcalrrien, portín ronyibu ni ná la Biblia. (Proverbios 10:4, 26; Hebreos 13:18) Xtiitz Dios rasuidy lóono tzóno conforme né ni napnó par tudyno dzú. Ni más guisac ngú ni Dios nac ximigno que bidxiich. Bíil Mateo 6:24, 25, 33; 1 Timoteo 6:8-10.

Pal rasobno xiley Dios ndeʼ ralaa lóono par diti guixoʼno. (Proverbios 14:30; 22:24, 25) Órni rasobno xiley Dios ni ná que diti guisochno rapni lóono par diti gapnó toib galguitz ni ragaity naguel o tzaguiabno ló desgrasy. (Proverbios 23:20) Ná labúu gueeno tidxo, Jehová ná que gonyno láani né midid. (Salmo 104:15; 1 Corintios 6:10) Litz ni sieed ló la Biblia diti nosi racnéni lóono ló guirá ni ronyno, láaca racnéni mod ronyno pensary. (Salmo 119:97-100) Per buñ ni racanal a Jesús diti nosi rasobyibu ni ná Jehová por ni racnéni layibu. Ronyibu láani por ni ronyxiroʼyibu Jehová. Bíil Mateo 5:14-16.