Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 GALRRANABDIITZ 1

¿Xí clas buñ naca?

¿Xí clas buñ naca?

¿XIGONY RASACNI?

Ni looy ganlo xi clas buñ naclo né xi láani ngú cós mal né cós tzaay sacnéni looy ganlo xi láani gonylo órni noʼ ni cakíil looy gonylo cós mal.

¿XÍ ÑONYLO?

Buny pensary ló ndeʼ: Ma godudy chii minut ni Karen noʼ ló toib lanii né tisintiempsi noʼ ni raiby láabu:

«¿Xigony sagaʼlo reʼ toiblo?».

Órni Karen rabixnay rabiʼbu ximigbu Rebeca sitné chop cerves. Né raniʼbu: «Cuaʼ toib, ma diti naclo mbiox. Labúu gonylo ni nainy looy, ¿o yaca la?».

Karen diti ná gueʼ cerves portín nahuinsabu, per láaca diti rioladxbu que ximigbu gony pensary que láabu diti rioladxbu tzoʼ nakitbu. Ronybu pensary: «Rebeca nacbu toib buñtzay; pal láabu reʼbu cerves ndeʼ raduidy diitz que ditini mal. Nosi nacni toib cerves. Diti nacni xomod mariguan».

Pal looy ñaclo Karen, ¿xí ñonylo?

GURÚ NÉ BUNY PENSARY

Par labúu ganlo xi ni gonylo, raquiin gantzaylo xi claspa buñ naclo. Ndeʼ raduidy diitz xi raluladxlo né pal nanlo xi ngú cós tzaay o cós mal. Pal nantzaylo xi gonylo sacnéni looy né saplo galnadip par gonylo ni nainy looy diti ni náapa stipnés (1 Corintios 9:26, 27).

¿Ximod labúu gonylo láani? Par salólo, raquiin guicapylo tipnés galrranabdiitz ni sieed ló reʼ.

 1 ¿XÍ CÓS LABÚU RONI XINÉSNI?

Pal looy nanlo xi cós ronylo xinésni, ndeʼ saduidy más confianz looy.

NI SIEED LÓ LA BIBLIA. Pablo bicaʼ ndeʼ: «Ná diti raniʼtzaya, per diti cayatz galnann naʼ» (2 Corintios 11:6). Por ni bimbutzaaybu Xtiitz Dios diti bireʼganbu ná goniʼ buñ láabu. Diti biduidybu lagary que cós mal ni goniʼ buñ de láabu nasnit confianz ni gopbu (2 Corintios 10:10; 11:5).

BIBIʼ MOD NACLO. Buny pensary xi nanlo ronylo.

Nigoreʼ buny pensary xi cós tzaay naplo (xomod, pal ronladxlo, racnélo buñ, nap buñ confianz looy o radxinlo ór ni raniʼlo).

2 ¿PU LAGARY DITI CAYONI XINÉSNI?

Toib caden raregdoʼni ro más gotztuinyni, scúca looy pal diti racálo cuidad pu rasac naganlo gonylo xinésni sialadxlo xi clas buñ naclo né siablo ló cós mal.

NI SIEED LÓ LA BIBLIA. Pablo bicaʼbu diitzreʼ: «Lainy xcalnabani nigolú rioladxi xiley Dios, per ladi noʼ stoib ley ni radíil né xpensari. Ley reʼ nacni galkié ni noʼ ladi né rony mandaryni naʼ» (Romanos 7:22, 23).

BIBIʼ MOD NACLO. ¿Pu lagary cachélo né raquiin guitzaʼlo?

 3 ¿XÍ METAS NAPA?

¿Ñaʼpylo lainy taxi né nanablo buñ ni sané láani naduidybu buelt né buelt dada nabich xcasolinni la? Yaca ¿ja? Pal ñonylo láani naguiixlo xiroʼ bidxiich.

¿Xí rasuidy ndeʼ looy? Pal naplo metas diti sacálo buelt xilaʼsi. Xalagary ngú sanlo pu lagary guináslo né ximod guidxinlo ro nainy looy.

NI SIEED LÓ LA BIBLIA. Pablo bicaʼ: «Mod ni naʼ caxoni diti xilaʼsi cayoni láani» (1 Corintios 9:26). Pablo diti xilaʼsi gosaabu, xalagary ngú gopbu metas né bunybu xtem par nigaʼlbu láani (Filipenses 3:12-14).

BIBIʼ MOD NACLO. Buny pensary ló tzón metas ni nainy looy tzagaʼl lo íz ni sietra.

4 ¿XÍ RALULADXI?

Pal nantzaylo xi claspa buñ naclo, saclo xomod toib yac ni sagaʼdxich né diti noʼ xi rac ná noʼ buroʼdant.

Pal diti naplo confianz ni raluladxlo, saclo toib buñ ni diti nan xi gony. Né pal guirási ór ratzaʼlo mod ronylo pensary né ronylo ni ná xcompañerlo, saclo xomod seringuit ni radzaʼ de color guirási ór. Ni rony modreʼ diti nantzay xi claspa buñ nac.

Per pal looy ronylo ni raluladxlo —xalagary gonylo ni rony stipnés buñ—, diti sialadxlo xí claspa buñ naclo.

NI SIEED LÓ LA BIBLIA. Sigory órni Daniel bisiambu xfamilbu mbioxhlasa láabu. Ná bisiambu xfamilbu diti bisiambu Jehová (Daniel 1:8). Láabu diti bitzaʼbu mod nacbu, né bibanybu modpa ná Jehová.

BIBIʼ MOD NACLO. ¿Xí raluladxlo? Guibiʼno ximod: ¿Raluladxlo lóo Dios la? ¿Xigony? ¿Xigony naplo confianz que nigolú noʼbu?

¿Raluladxlo que ni rony mandary Jehová ló la Biblia racnéni looy la? Pal scú láani, ¿xigony?

Scú láani, ¿xí nainy looy gaclo: toib guiix ni riné buu o toib yac ni rony guantary buroʼdant la? Pal nainy looy gaclo xomod toib yac ni rony guantary, buny rutirigaʼlni looy par diti guitzaʼlo mod naclo. Ndeʼ sacné looy par guicapylo galrranabdiitz reʼ: ¿Xí clas buñ naca?