Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

10 galrranabdiitz ni rony mbioxhlas

Reʼ sadzelo litz né galrracné par labúu guibanyno sacró.

GALRRANABDIITZ 1

¿Xí clas buñ naca?

Pal nanlo pu ronylo xinésni né pu yaca, xí ronylo crer né xí metas naplo ngú sacné looy gonylo xinésni ná tzoʼ ni guikíil looy gonylo stipnés cós.

GALRRANABDIITZ 2

¿Xigony rioʼya galrrasaʼ mod rienna?

¿Diti rioladxlo ni rabiʼlo ló spej la? ¿Xí labúu gonylo par guienlo sacró?

GALRRANABDIITZ 3

¿Ximod labúu guininéya bixiosa né xinaʼya?

Litz ni sieed ló reʼ sacnéni looy guininélo bixioslo né xinaʼlo.

GALRRANABDIITZ 4

¿Xí goni pal rachéya?

Guirá buñ radxin ór ni rachéyibu. Per ¿xigonybu ór cú?

GALRRANABDIITZ 5

¿Xí goni pal noʼ ni ronynudy naʼ lainy yolayscuel?

Diti guireʼganlo noʼ ni labúu gonylo, labúu gaplo looy pal noʼ ni ratzaldaʼ looy.

GALRRANABDIITZ 6

¿Xí goni pal noʼ ni ratzaldaʼ naʼ?

Sigory rasac naganlo gonylo ni nac xinésni nisló xcompañerlo.

GALRRANABDIITZ 7

¿Xí goni pal noʼ ni rakíil naʼ gatnéya buñ?

Gon xí láani rasac mbioxhlas órni ratnéyibu buñ antes de tzoʼ tzeʼelyibu.

GALRRANABDIITZ 8

¿Xí labúu goni pal noʼ ni ronynudy naʼ né cós yox?

Casi por mbioxgonaʼ ranás lafuersyibu né raxinyibu, ¿ximod labúu gaplo looy?

GALRRANABDIITZ 9

¿Non goni crer ló evolución la?

¿Xí láani más non guiluladxno que noʼno por evolución la o que goyoʼ ni bisaʼ lóono?

GALRRANABDIITZ 10

¿Ximod labúu gacné la Biblia naʼ?

Xidal buñ ná que la Biblia sitnéni cuent o que nacni toib libro ni ma godudy xtzú o nigolú nagan par guieen buñ láani. Per guirá ni raniʼyibu diti nigolúni.