Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Bisuidy xiinlo

 LESIONY 8

Josías biyopytzay ximig

Josías biyopytzay ximig

¿Ronylo crer que diti nagann ngú gonyno ni ná Jehová la?... Xidal buñ ná que nigolú naganni. Per la Biblia rasuidy que diti scú láani. Raibyni lóono xí ni gosaclóo Josías, toib mbioxhlas ni buny xtem par bisob Jehová. Ni gocné láabu ngú que biyopytzaybu buñ ni góc ximigbu. Nigoreʼ guisuidyno más de láabu né ximigbu ni gopbu.

Bixios Josías góc laa Amón ni buny mandary gudx Judá. Amón buñ mal gócbu né buny adorarbu a dioxh falz. Órni bixiosbu goity, Josías buny mandary Judá xalagarybu. ¿Nanlo balac íz gop Josías órni gosaló buny mandary la? ¡Nosi xhoon íz napsabu ór cú! ¿Gócbu buñ mal xomod bixiosbu la?... ¡Yaca diti gócbu scú!

Sofonías gochbu buñ que mal gony adoraryibu dioxh falz

Desde dzú góc Josías mbioxien goniiny ñonybu xchiin Jehová. Por ngú golúbu buñ ni nadxiʼ a Jehová ñac ximigbu. Né layibu gocnéyibu par bisobbu Jehová. ¿Chú layibu góc ximig Josías?

Toibtica de láabu góc Sofonías. Láabu gócbu toib profeta xtuny Jehová, xchiimbu  góc que ñaibybu buñ de gudx Judá que pal diti rasianyibu de gony adoraryibu dioxh falz mal sieeni layibu. ¿Xí láani buny Josías? ¿Goloʼbu cuent ni ná Sofonías la? Scú buny Josías láani. Por ngú, guirá ór buny adorarbu Jehová diti a dioxh falz.

Jeremías góc stoib ximig Josías. Layibu casi toibsi íz gopyibu né órni gocyibu mbioxhlas gahxca saʼyibu golésyibu. Jeremías né Josías gocné saʼyibu órni bunyibu xchiin Jehová. Gocyibu ximigdxin saʼyibu portín órni Josías goity, Jeremías bunytzaay toib canción ni bíilbu ro bienni que noʼbu nabann.

Jeremías né Josías gocnéyibu saʼyibu bunyibu ni ná Jehová

¿Xí rasuidy mod buny Josías lóono?... Láabu goniiny nasobbu Dios desde dzú nacbu mbioxien. Par labúu bunybu láani biyopybu buñ ni gondxiʼ a Jehová par góc ximigbu. ¡Nigolú rasac guiyopylo buñ ni nadxiʼ a Jehová par gac ximiglo, ni labúu gacné looy gonylo ni Jehová rioladx!

BÍIL LÁANI LÓ LA BIBLIA:

  • 2 Crónicas 33:21-25; 34:1, 2; 35:25