Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 13

¿Xí non gonyno par guibaladx Dios?

¿Xí non gonyno par guibaladx Dios?

Guirétzono de guirá cós mal (1 Corintios 6:9, 10).

Pal nadxino Jehová diti sonyno cós ni rianladxbu.

Jehová diti rioladx cuanno, guisochno, cobno gues, mariguan o stipnés guix.

Dios rianladx guigaity buñ saʼ, né rianladxbu guituidy buñ xiin. Láabu diti rioladx gacno buñ moxh, né diti rioladxbu que guisobladxno o tíilno né buñ.

Diti gacno buñ chiser, né diti guisanadxno dioxh.

Lagary móz ro guibanyno ni mápa mer guieed, ma diti sioʼ buñ ni gony cós mal.

 Non gonyno cós tzaay (Mateo 7:12).

Pal nainy lóono guibaladx Jehová, non guisuuno láabu.

Gacno buñ tzaay, gandxiʼno né gacnéno guirá buñ.

Guinino pór nigolú diti guiscúno buñ.

Guituidyno xcalkié stipnés scásiʼ.

Guinino de Jehová né ni rabybu lóono non gonyno ni sieed ló la Biblia (Isaías 43:10).