Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 LESIONY 3

¿Ximod góc lagary sacroyen ro bibany Adán né Eva?

¿Ximod góc lagary sacroyen ro bibany Adán né Eva?

Adán né Eva cuáyibu xidal cós tzaay ni Jehová biduidy layibu (Génesis 1:28).

Jehová bisaʼ Eva primer buñgonaʼ ni goyoʼ ló Gudxlio, ni Jehová biduidy Adán né ndeʼ bidxin góc tzeelbu (Génesis 2:21, 22).

Jehová bisaʼ tzaay layibu sin galkié.

Lagary ro golésyibu gocni toib lagary sacroyen ni góc laa Edén ro goyoʼ guʼuc, yac cuánnax né nimal.

Jehová goniné né bisuidy layibu, né pal nacadiagyibu, labúu nabanyibu tipzó lainy lagary sacroyen ló Gudxlio.

 Dios góoch layibu que diti ñoyibu toibtica yac cuánnax (Génesis 2:16, 17).

Jehová bilooy a Adán né Eva toib yac cuánnax ni goyoʼ lainy lagary sacroyen cú, Jehová góoch layibu que pal ñoyibu xcaa yac reʼ ñaityibu.

Toibtica ángel xtuny Dios nigolú mal góc né cualó Láabu, né ndeʼ bidxin góc Buñdzab.

Buñdzab diti goniiny que Adán né Eva nasobyibu Jehová. Por ngú, Buñdzab biquiimbu toib beʼel ni góoch Eva que pal ñoyibu cuánnax ni Jehová goní diti ñoyibu, guidxin gacyibu xomod Dios né diti saityibu. Guirá ni goní Buñdzab toib garascu rodann gocni (Génesis 3:1-5).