Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Bicadiag ni ná Dios né labúu guibanylo tipzó

 LESIONY 2

¿Chú ngú Dios ni rasuidy xinésni?

¿Chú ngú Dios ni rasuidy xinésni?

Nosi noʼ toib Dios ni rasuidy xinésni, laabu Jehová (Salmo 83:18). Rabésbu lainy guibá, né diti labúu rabino láabu. Nadxibu lóono né rabésbu que gonyno scúca. Né láabu rioladx gandxiʼno stipnés buñ (Mateo 22:35-40). Láabu ngú ni noʼ más Guiaʼ, ni bisaʼ guirá cós ni rabino.

Primerdiguieʼ bisaʼbu toib ángel ni nap galnadip, ni bidxin góc laa Jesucristo. Jehová láaca bisaʼbu guirá ángeles.

Jehová bisaʼbu guirá ni noʼ lainy guibá... né ló Gudxlio (Revelación 4:11).

 Jehová bisaʼbu vitzón, Gudxlio né guirá ni noʼ loni (Génesis 1:1).

Jehová biquiimbu yoo par bisaʼbu primer buñguieeu ni góc laa Adán (Génesis 2:7).