Bicadiag ni ná Dios né labúu guibanylo tipzó

Dios ni bisaʼ lóono ná conés, gan né guiduidy galnasác lóono.

Ni guibino

Dios ronladx buñgudxlio, por ngú raibybu lóono ximod guibanyno sacró.

¿Ximod labúu guicadiagno Dios?

Non ganno xi non gonyno né ximod non guienno Dios.

¿Chú ngú Dios ni rasuidy xinésni?

Labúu guisuidyno ximod laabu né xi clas Dios nacbu.

¿Ximod góc lagary sacroyen ro bibany Adán né Eva?

Primer libro xtuny la Biblia rasetlaa ximod gocni.

Ló guiérodann cú, ¿chú layibu bicadiag né chú layibu yaca?

¿Xí láani bislooy buñ órni diti bicadiagyibu Noé.

¿Xí rasuidyno de guiérodann reʼ?

Diti nosi nacni toib historia ni góc ló dzú ni see.

¿Chú láabu ngú góc Jesús?

¿Xigony nigolú rasac guisuidyno de láabu?

¿Xigony goity Jesús?

Sacaʼno cós sacróyen ló dzú ni sietra.

¿Pu dzú ma gac Gudxlio reʼ toib lagary móz?

La Biblia rasetlaa xi guirá gac órni mápa mer guinitló guirá cós mal.

¿Xí galnasác guicaʼ guirá ni racadiag ni ná Dios?

Saniiny looy guicaʼlo guirá galnasác reʼ.

Órni raninéno Jehová, ¿racadiagbu lóono la?

¿De xí láani labúu guininéno Jehová?

¿Xí non gonyno par guibanyno goxtiguie né xhomilno?

Jehová goloʼ family ló Gudxlio, por ngú litz ni raduidybu nigolú racnéni family.

¿Xí non gonyno par guibaladx Dios?

Reʼ sieed tipnés cós ni Jehová rioladx né láaca sieed stipnés cós ni diti rioladxbu gonyno.

¿Ximod guiduidyno diitz que nóono né Jehová?

Pal diti raniiny guisianno Jehová, sacaano cuidad guirá cós ni ronyno.