Rabiguet

Libros né Follet par guisuidyno ni ná la Biblia

Raruʼdo looy guilitlo libros, follet né stipnés guiich ni labúu gacné looy guisuidylo ni ná la Biblia por temas. Reʼ láaca sadzelo libros ni ma góc grabar né videos ni noʼ ló xidal diitz ni raniʼ buñ né láaca ni noʼ ló diitz gop.

Biyopy toib diitz ni nainy looy né biquichña ro ná «Biyopy» par guibiʼlo xí láani ma noʼ ló diitz cú. Labúu guicaʼlo ximod laa ni cayopylo.

 

RADZAʼ MOD RIENNI

Tipnés libros né guiich ni noʼ ló Internet sitnéni cambios ni diti sieed ló guiich ni ma góc imprimir.