Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

«Guirá ór colgony pensary ló guirá cós reʼ»

«Guirá ór colgony pensary ló guirá cós reʼ»

¿Xí cós? Filipenses 4:8 ná que gonyno pensary ló guirá cós ni nigolú, guirá ni raquiin guicaʼ respet, guirá ni nac xinésni, guirá ni nac nayaa, guirá ni nap galrronladx, guirá ni galán guisetlaa buñ, nitisi cós galán né nitisi cós ni labúu gonyxiroʼ buñ. Ndeʼ diti radudy diitz que lóono ni nacno cristianos guiráxadit ór gonyno pensary ló la Biblia. Per non gonyno pensary ló cós ni rioladx Jehová diti ló cós ni cueʼ gan lóono gonyno xchiin Dios (Sl 19:14).

Nagan par cueʼno pensary mal lainy bichoguicno. Raquiin gonyno xiroʼ xtem portín nacno buñ galkié né cacalóno Buñdzab ni nac «dios xtuny gudxliogoxreʼ» (2Co 4:4). Láabu rony mandarybu guirá ni noʼ ló gudxliogoxreʼ, por ngú casi guirá ni rareʼ ló televisión, ló radio, ló Internet o ló guiich nacni cós ni Jehová rianladx. Pal diti racaano cuidad xi cós ragoʼno lainy bichoguicno, xpensaryno saxinni né sadxin midid sonyno cós mal (Snt 1:14, 15).

ÓRNI MA BIBIʼLO VIDEO NI LAA CUEʼNO TIPLAD NITISI CÓS NI GONY QUE GALSITNO DE JEHOVÁ: GALNAKIT NI NAP GALYOXH, CUAPY GALRRANABDIITZ NI SIEED REʼ: