Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | SALMO 119

Saano ló xiley Jehová

Saano ló xiley Jehová

Pal rasobno né guidopy xcalnabanyno ni rony mandary Jehová, ngú raduidy diitz que rasaano ló xileybu. La Biblia rasetlaa xidal buñ ni buny ni ná Jehová nírcu né ximod gopyibu confianz lóo Jehová, xomod salmista.

Par guibanyno goxtiguie raquiin saano ló xiley Dios

119:1-8

Josué nigolú gop confianz lóo Jehová. Láabu gonbu que par nabanybu goxt né narebuʼ guirá ni ñonybu non ñapbu confianz lóo Jehová né guidopy xcalnabanybu.

Xtiitz Dios raduidy balory lóono par guicalóno nitisi galnagan laʼga nabanyno

119:33-40

Jeremías gopbu balory né gopbu confianz lóo Jehová órni godudybu ló galnagan. Goyoʼbu conforme né ni gopbu né bisobbu guirá ni buny mandary Jehová láabu.

Pal nantzayno ni ná Xtiitz Dios ngú saduidy confianz lóono guinino xtiitzbu

119:41-48

Pablo diti bidzuibybu nasuidybu xtiitz Dios nitisi buñ. Diti bidzuibybu órni goniʼbu xtiitz Dios nisló toib buñchiin ni góc laa Félix, gopbu confianz que Jehová ñacné láabu.

¿Pu ór o pu lagary raquiin gapa más confianz guiniya xtiitz Dios?

  • Lainy yolayscuel

  • Ló dxiin

  • Lainy family

  • Stipnés lagary