Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 MOD NON GUIBANYNO

Xí labúu gonyno par gonyno xchiin Dios más galán: biruʼ buñ ni ná guisuidy la Biblia par tzee reunión

Xí labúu gonyno par gonyno xchiin Dios más galán: biruʼ buñ ni ná guisuidy la Biblia par tzee reunión

XIGONY RASACNI: Ló reunión labúu ronyxiroʼno Jehová né labúu ronyno láani guirá xomal (Sl 149:1). Láaca rasuidyno gonyno ni nábu (Sl 143:10). Buñ ni rioladx gan más de Jehová né buñ ni rasuidy la Biblia né toib herman más naguel raniʼsyibu lainy xcudx Jehová órni rieeyibu reunión.

XIMOD GONYNO LÁANI:

  • Biruʼ buñ tzee reunión ni maca. Labúu guiruʼlo layibu ná diti casuidyibu la Biblia né looy (Rev 22:17).

  • Góoch buñ ni raniiny gan más de la Biblia ximod rac xireunionno né góoch layibu xí guisuidyno xomal ni sietra. Ni gacné lóono guiruʼno buñ láani ngú, guiichen ro raruʼno buñ tzee reunión, video ni laa, ¿Ximod rac xireuniondo?lesiony 57 ni sieed ló follet ni laa, ¿Chú layibu rony ni ná Jehová ló xtzúno?

  • Gocné láabu, gooyné láabu lainy xcamionlo o gocné láabu guiyopybu lairy sacró guacbu. Ló reunión gurú cueʼbu, bisnab xquiichlo láabu. Góoch stipnés herman ximod laabu.