Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | 1 PEDRO 3-5

«Fin xtuny guirá cós ma bibigaxni»

«Fin xtuny guirá cós ma bibigaxni»

4:7-9

Mápa mer guicalóno toib galnagan ni dipa ma goyoʼ dzú cualóno. ¿Xí láani sacné lóono par diti guisianno Jehová ló naareʼ né ló dzú ni sietra?

  • Guininéno Dios guirá ór, gonyxiroʼno, guidudyno guixquix né guinabno xcalrracnébu.

  • Gandxiʼno más xhermanno, cobiono más saʼno.

  • Guiruʼno layibu lidxno.

GONABDIITZ NDEʼ LOOY: «¿Ximod labúu guislooya que nadxiʼya né ragobioya xhermana ni noʼ gax? ¿Ximod labúu goni scúca por herman ni rabés stoib lad ló Gudxlio?».