Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

14-20 de octubre

1 PEDRO 1, 2

14-20 de octubre
 • Canción 29 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Non gacto buñ nayaa» (10 mins.)

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.)

  • 1Pe 1:10-12. ¿Ximod labúu guisuʼno profetas né ángeles órni guisuidyno xquiichno? (w08-S 15/11 pág. 21 párr. 10).

  • 1Pe 2:25. ¿Chú láabu nac Superintendente Supremo? (it-2-S pág. 1075 párr. 1).

  • ¿Xí láani bisuidylo de Jehová ló la Biblia xomal reʼ?

  • ¿Xí stipnés cós ni rasac bidzelo ló la Biblia xomal reʼ?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos) 1Pe 1:1-16 (th lesiony 10).

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guiquiinno video primer buelt ni gooyno diitz (4 mins.) Goloʼ video né después herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ.

 • Primer buelt ni gooyno diitz (2 mins. o menos) Buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» (th lesiony 1).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» né bislooy ximod nacapylo órni buñ diti ná guicadiag looy (th lesiony 3).

 • Primer buelt ni gooyno diitz (3 mins. o menos) Gosaló buny láani xomod ná, «Mod labúu guininéno buñ» né bidudy láabu toib libro o guiich ni sieed ló kit de enseñanza (th lesiony 9).

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 28

 • Góc ximig Jehová: Bicuatzay xcóslo (6 mins.) Goloʼ video reʼ. Después gonab tipnés bimbiox guiaʼpy ló plataforma, nír non guiyopylo chú mbiox labúu guiquiinlo né gonabdiitz layibu: ¿Xí ejemplos raslooy que Jehová goloʼ guirá cós xalagaryni? ¿Xí rony hipopótamos par gac nayaayimu? ¿Xigony non guisiálo xcuartlo?

 • «Jehová nadxiʼbu buñ ni nayaa» (9 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni laa, Dios nadxiʼbu buñ ni nayaa.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.) lfb lesiony 63.

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 63 né guinabno lóo Jehová