Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | OSEAS 1-7

Par Jehová rasac galnadxiʼ ni diti raché. ¿Rasacni par looy la?

Par Jehová rasac galnadxiʼ ni diti raché. ¿Rasacni par looy la?

Órni la Biblia raniʼ de amor leal láani ngú toib galnadxiʼ ni diti raché né ni diti radudy xtzú né rareʼni desde lainy galnabany. Jehová biquiimbu Oseas né tzeʼel Oseas ni góc laa Gómer ni biscú láabu, par naslooybu ximod rony buñ órni nap galnadxiʼ de clas reʼ né xi raduidy diitz guituidy buñ xcalkié saʼ scásiʼ (Oseas 1:2; 2:7; 3:1-5).

¿Ximod bislooy Gómer que diti gopbu galnadxiʼ ni diti raché?

¿Ximod bislooy Israel que diti gop galnadxiʼ ni diti raché?

¿Ximod bislooy Oseas galnadxiʼ ni diti raché?

¿Ximod bislooy Jehová galnadxiʼ ni diti raché?

PAR GONYNO PENSARY: ¿Ximod guislooya que galnadxiʼ ni rasaca por Jehová diti rachéni?