Toib herman cakiʼs tratad ni laa, ¿Labúu siás gueʼet stoib la? lainy gudx Tuvalu.

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN Octubre de 2017

Ximod labúu guininéno buñ

Ximod labúu guikiʼsno tratad ni laa, ¿Rioladxlo ganlo ni nigolú la?, né ximod labúu guiquiinno toib texto ni raniʼ que buñ ni ma goity labúu siás stoib. Bisuʼ mod sieed reʼ par labúu guicaʼlo mod nainy guininélo buñ.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Profeta Daniel raniʼ pu dzú guieed Mesías

Capítulo 9 xtuny Daniel raniʼni ximodpa guidxin Mesías. ¿Xí stipnés cós rasetlaa profecía reʼ?

MOD NON GUIBANYNO

Ximod labúu gaclo toib buñ ni rasuidytzay la Biblia

Pal rasuidytzaylo la Biblia láani sacnéni looy dipa guisianlo Jehová ná cadudylo ló galnagan. Per ¿ximod guisuidylo?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Jehová goniʼ xi guisaclóo tipnés reyes

Jehová biquiimbu profeta Daniel par nacaʼ ximod xidal reyes nasaló ñony mandary né ximod nareʼyibu ló galmandary.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Par Jehová rasac galnadxiʼ ni diti raché. ¿Rasacni par looy la?

¿Xí láani rachiin lóono gapno galnadxiʼ ni diti raché? Tzeʼel Oseas ni góc laa Gómer biscú láabu, ¿xí rasuidyni lóono?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Biduidy a Jehová ni más rasac

Órni raduidyno Jehová ni más rasac láabu nigolú rabaladxbu né racaʼno galnasác. ¿Xí galrrascad ni más rasac labúu guiduidyno láabu?

MOD NON GUIBANYNO

Guibanyno par gonyxiroʼno Jehová

Vida nacni toib galrrascad ni rasacgoluʼ. Guiráno ronyno xtem por guiquiinno galnann ni napno par gonyxiroʼno Jehová Dios ni biduidy vida lóono.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

«Xiingaʼnbu né xiindzapbu saniʼ profecías»

¿Ximod labúu gacnéno layibu guinino profecías?