Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  Octubre de 2016

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | PROVERBIOS 1-6

«Gop confianz lóo Jehová né guidopy xcalnabanylo»

«Gop confianz lóo Jehová né guidopy xcalnabanylo»

Non gapno confianz lóo Jehová né guidopy xcalnabanyno. Mod rarexa laabu raduidyni confianz lóono que labúu sony cumplirbu guirá ni ma goniʼbu. Par gapno confianz lóo Jehová, raquiin guininéno láabu. Proverbios capítulo 3, raiby lóono que pal napno confianz lóo Jehová láabu sasiabbu xcalnasácbu ronoʼno né sony nadopbu xinésno.

Toib buñ ni raniʼ que nangoluʼ...

3:5-7

  • ... ronybu toib cós né diti ranabbu xcalrracné Jehová.

  • ... más rapbu confianz láacabu né ni ná stipnés buñ.

Toib buñ ni nap confianz lóo Jehová...

  • ... rayopybu mod guidzakbu Jehová por ngú roʼolbu la Biblia, ronybu pensary ló ni roʼolbu né raninébu Jehová.

  • ... antes de gonybu toib cós, rayopybu xcalrracné Jehová né racaabu cuidad xí ná xilitz la Biblia.

ÓRNI RAABI GONI TOIB CÓS, ¿XÍ RONI?

NÍR roni ni ritzanló ló xpensari.

NÍR ranába lóo Jehová conés naʼ né rasudi ni ná xilitzbu.

DE NGÚ ranába Jehová guisiab xcalnasác ló ni ma goniya goni.

DE NGÚ roni mod ma golonés xtiitzbu naʼ.