Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

3-9 de octubre

PROVERBIOS 1-6

3-9 de octubre
 • Canción 37 né guinabno lóo Jehová

 • Chop tzón diitz par saló (3 mins. o menos)

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

 • «Gop confianz lóo Jehová né guidopy xcalnabanylo» (10 mins.):

  • [Goloʼ video ni laa, Ro rasaló Proverbios].

  • Pr 3:1-4. Guislooyno que napno galnadxiʼ ni nigolú né dipa galsitno de Jehová (w00-S 15/1 págs. 23, 24).

  • Pr 3:5-8. Gonyno por gapno confianz lóo Jehová né guidopy xcalnabanyno (w00-S 15/1 pág. 24).

 • Guiyopyno cós ni rasac ni sieed de Dios (8 mins.):

  • Pr 1:7. ¿Xigony ná la Biblia que pal radzuibyno Jehová sasaló sapno galnann? (w06-S 15/9 pág. 17 párr. 1; it-1-S pág. 526).

  • Pr 6:1-5. ¿Xí raquiin gonyno pal ronyno toib negosy né después raduidyno cuent que diti galán nac negosy cú? (w00-S 15/9 págs. 25, 26).

  • ¿Xí láani rasudi de Jehová ni biila ló la Biblia xomal reʼ?

  • Ni biila ló la Biblia xomal reʼ, ¿ximod labúu gacnéni naʼ par guisudi buñ de xtiitz Dios?

 • Textos de la Biblia ni golno (4 mins. o menos): Pr 6:20-35

GACNO TOIB GALÁN MEXTRA

 • Guisuidyno mod guininéno buñ beʼo reʼ (15 mins.): Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ videos ni raslooy ximod guininéno buñ né goleʼ loguiaʼ tipnés puntos ni sitnéni. Góoch herman gonyibu por guireʼyibu yoʼ por yoʼ ló campaña ro guiruʼno buñ tzee reunión guic xomal.

MOD NON GUIBANYNO

 • Canción 107

 • Ro raquiin gony herman dxiin (8 mins.): Láaca labúu guisuidylo né herman ni sieed ló Anuario (yb16-S págs. 25-27).

 • Cobiono buñ ni guidxin ló xireunionno (Pr 3:27): (7 mins.) Herman labúu guiniʼ chop tzón roʼ. Goloʼ video ni laa, ¿Ximod rac xireuniondo? Gonabdiitz herman xí labúu gonyno par tzoʼ nakitno ló reunión, diti nosi gonyno láani ló beʼo octubre láaca ló guidopynac íz.

 • Reunión ro rasuidyno ni ná la Biblia (30 mins.): bh cap. 9 párrs. 16-18

 • Buny repas ni ma bisuidyno né goniʼ xi láani tudy stoib xomal (3 mins.)

 • Canción 32 né guinabno lóo Jehová