Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | PROVERBIOS 22-26

«Bisniʼs mbioxhlas ló néz par saabu loni»

«Bisniʼs mbioxhlas ló néz par saabu loni»

Libro xtuny Proverbios sitnéni galán litz par buñ ni ma noʼ xiin. Xomodca toib yac raniʼsni niis ro racoʼd buñ láani, scúca pal buñ rasuidy xiin desde dzú niyeʼensayibu, órni raniʼsyibu ronyibu ni ná Jehová.

22:6

  • Xiroʼ xtem raquiin gony buñ par guisniʼs xiin galán.

  • Buñ ni ma noʼ xiin raquiin guisiambu toib galán mod par guisuʼ xiinyibu, láaca raquiin gonyibu xtem por guisuidyibu, gacnéyibu né guilitzyibu xiinyibu.

22:15

  • Buñ ni ma noʼ xiin ralitzyibu ximbioxyibu né galrronladx né ngú sagonés mod ronyibu pensary né sagonésni xcalnanyibu.

  • Noʼ xidal mod ni labúu guilitz buñ mbiox.