Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | PROVERBIOS 17-21

Gonyno por guiguaʼno goxt né buñ

Gonyno por guiguaʼno goxt né buñ

Xcudx Jehová rony xtem por guiguaʼ goxt né buñ. Órni diti noʼno de acuerdo né saʼno ngú labúu gony que tzoʼ galrradíil ladno, per xilitz la Biblia racnéni lóono par diti gacxiroʼ galrradíil cú.

Buñ ni rony ni ná Jehová órni diti noʼyibu de acuerdo...

19:11

  • ... diti ni maca radzuitzyibu.

18:13, 17

  • ... diti ni maca raniʼyibu pal diti nanyibu ñeʼ xinésni.

17:9

  • ... ratuidyibu xcalkié saʼyibu scásiʼ.