Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | PROVERBIOS 12-16

Galnann más rasacni que or

Galnann más rasacni que or
RADZAʼ MOD RIENNI

¿Xigony nigolú rasac xcalnan Jehová? Portín buñ ni nap xcalnan Jehová diti rasaa ló cós mal né rapni láabu par diti gaitybu. Diti cuenunysi raniʼbu, diti cuenunysi ronybu né rapni xpensarybu.

Galnann rapni lóono par diti gacno buñ farmay

16:18, 19

  • Buñ ni nap galnann nanbu que Jehová ngú ni raduidy láani.

  • Buñ ni rarebuʼ guirá ni rony o racaʼ xidal dxiin lainy xcudx Jehová non gapbu cuidad par diti gacbu buñ farmay.

Buñ ni nap galnann raniʼ galán de stipnés buñ

16:21-24

  • Buñ ni nap galnann racaabu cuidad xí cós tzaay rap buñ né raniʼbu sacró de buñ cú.

  • Buñ ni nap galnann diti raniʼ chongbu, diti nadoxbu; diitz ni raniʼbu nanaxni xomod xchiin buser né rascochni buñ.