Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | PROVERBIOS 7-11

Diti guiduidyno lagary que xcalnabanyno guinásni niis toib lad

Diti guiduidyno lagary que xcalnabanyno guinásni niis toib lad

Xilitz la Biblia rapni lóono. Per par labúu gacnéni lóono non gapno láani lainy xcalnabanyno (Pr 7:3). Órni toibtica xpiin Jehová diti ran xcalnabany, noʼ riesga guiabbu ló xtoʼ Buñdzab. Proverbios capítulo 7 rasetlani toib mbioxhlas ni biduidy lagary que xcalnabanybu nascú láabu. ¿Xí rasuidyno de mbioxhlas reʼ?

  • Buñdzab raquiin gáay cós ni ma bisetlano par galsitno de Jehová né mod cú tzaguiabno ló galkié.

  • Pal nacno buñ ni noʼ xcalrrien né naní guicno saduidyno cuent xi guirá sasaclono pal riabno ló galkié né modreʼ diti salsitno de Jehová.