Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Testigos xtuny Jehová

diitza

Ni non gonyno ló reunión  |  Noviembre de 2016

 CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA | ECLESIASTÉS 7-12

Mbioxhlas, bisetnaladx ni Bisaʼ looy

Mbioxhlas, bisetnaladx ni Bisaʼ looy

Bisetnaladx ni Bisaʼ looy né biquiin xcalnadiplo par gonylo xchiimbu laʼga naclo mbioxhlas

12:1, 13

 • Xidal mbioxhlas nasacdxichyibu né napbu galnadip par gonyibu tipnés dxiin sacróyen né ni nagan.

 • Mbioxhlas non guiquiin xtiemp né xcalnadip par gony xchiin Dios laʼga nacyibu mbioxhlas.

Salomón biquiin tipnés poesías ro goniʼbu xi guirá rasaclóo buñ órni ma bioʼx

12:2-7

 • Versículo 3: «Buñgonaʼ ni raguixlóo roʼ bentan» ma diti rienlóo.

  Ranit bisaló buñ

 • Versículo 4: «Buñgonaʼ ni roʼol» ma guisien roʼolyibu.

  Racuet guidiag buñ

 • Versículo 5: «Xcaa alcaparra raresni».

  Ma diti ralaʼn buñ