Chop hermanas casuidyibu a toib buñgonaʼ ló diitz tsotsil gudx Chiapas (México).

NI NON GONYNO LÓ REUNIÓN Noviembre de 2016

Ximod labúu guininéno buñ

Ximod labúu guikiʼsno La Atalaya né ximod labúu guiquiinno la Biblia órni gaibyno buñ ximod carebuʼ profecías xtuny la Biblia ló naareʼ. Bisuʼ mod sieed reʼ par labúu guicaʼlo mod nainy guininélo buñ.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

La Biblia rasetlaa ximod nac toib buñgonaʼ galán

Par Jehová, ¿xí láani rasac gap toib hermana ni ma noʼ tzeʼel?

MOD NON GUIBANYNO

«Guirá buñ rimbu tzeelbu roʼ xpuert gudx»

Mod nac toib buñgonaʼ raduidyni diitz pal buñ saniʼ galán de tzeelbu o yaca.

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Goyoʼ goxt ló xchiinlo

Pal rabiʼno dxiin mod non gacni, guiráno labúu sonyno dxiin goxtiguie.

MOD NON GUIBANYNO

¿Ximod guiquiinno libro ni caa más nayadit?

¿Ximod labúu guiquintzayno libro copyreʼ órni guisuidyno buñ?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Mbioxhlas, bisetnaladx ni Bisaʼ looy

Eclesiastés capítulo 12 sitné tipnés poesías ro rasetlaa xigony non gonyno xchiin Dios laʼga nacno mbioxhlas.

MOD NON GUIBANYNO

Mbioxhlas, goyodieʼ ló xchiin Jehová laʼga labúuni looy

Mbioxhlas, ¿labúu gonylo más xchiin Jehová o labúu tzodieʼlo más ló xchiimbu la?

CÓS NI RASAC NI SIEED LÓ LA BIBLIA

Mbioxhlas sulamita: bisiambu toib galán mod ni labúu guisuʼno

¿Xigony sulamita ni rasetlaa El Cantar de los Cantares nacbu toib mod galán ni guisuʼ mbioxhlas?