Rabiguet

Goyee ro ná índice xtuny contenidos

Ximod labúu guininéno buñ

Ximod labúu guininéno buñ

XFAMILYLO LABÚU GUIGUAʼ GOXT (hf)

Galrranabdiitz: Xpensarylo, ¿xí non gony buñ par labúu guisniʼs ximbiox galán né gacyibu buñ ni labúu gan xfamily?

Texto: Dt 6:6, 7

Libros né guiich: Follet reʼ nap xidal litz ni labúu gacné family. Stoib ór guibigueta né guisuidyno ni sieed ló página 23 ro rasetlaa xí raquiin gony buñ ni ma noʼ xiin.

GUIQUIINNO LA BIBLIA ÓRNI GUISUIDYNO BUÑ

Galrranabdiitz: Xpensarylo, ¿labúu ganno xí gac ló dzú ni sietra la?

Texto: Isa 46:10

Ni nigolú: Ló la Biblia Dios raiby lóono xí gac ló dzú ni sietra.

XFAMILYLO LABÚU GUIGUAʼ GOXT (hf)

Ni guiniʼlo órni salólo: Caslooydo toib video dop ni rasetlaa de family. [Goloʼ video ni raslooy ximod nac follet, Xfamilylo labúu guiguaʼ goxt].

Libros né guiich: Pal nainy looy goʼol lo follet ni ritlaa ló video reʼ, labúu guicaʼlo toib scásiʼ o labúu guisudi looy ximod labúu guilitlo láani ló Internet.

BICAʼ REʼ MOD GUININÉLO BUÑ

Bicaʼ mod guininélo buñ xomod nac stipnés presentaciones.